Едиција Стари текстови

Печати
кн. I
Македонско евангелие на поп Јована, приредил Владимир Мошин. Скопје 1954

кн. II
Вранешнички апостол, приредил Блаже Конески. Скопје 1956

кн. III
Крнински дамаскин, приредил Петар Хр. Илиевски, Скопје 1972

кн. IV
Радомирово евангелие, приредиле: Радмила Угринова-Скаловска, Зденка Рибарова. Скопје 1988

кн. V
Радомиров псалтир, приредила: Лилјана Макаријоска. Скопје 1997

кн. VI
Мазуринска крмчија, приредила: Красимира Илиевска, Скопје 1999

кн. VII
Загребски триод, приредила: Емилија Црвенковска, Скопје 1999

кн. VIII
Македонско четвороевангелие, приредила: Весна Костовска, Скопје 2003

кн.XI
Mинеј бр. 936, Приредил Љупчо Митревски, Скопје 2010

кн.X
Орбелски триод, Приредиле: Емилија Црвенковска, Лилјана Макаријоска, Скопје 2010
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225