Едиција јазикот наш денешен

Печати
Современи лингвистички истражувања во македонистиката / Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиотјазик, Зборник на трудови, ред. одбор: Снежана Велковска, Снежана Веновска-Антевска, Олгица Додевска-Михајловска, Катица Топлиска-Евроска, Фани Стефановска-Ристеска, Јазикот наш денешен кн. 21, Скопје 2012, 175стр.
Лидија Тантуровска, Јазичен бележник, Јазикот наш денешен кн. 22, Скопје 2013, 248 стр.
Македонскиот јазик како средство за комуникација, Зборник на трудови, ред. Снежана Велковска, Снежана Веновска – Антевска, Олгица Додевска – Михајловска, Катица Топлиска, Фани Стефановска -  Ристеска, Jазикот наш денешен кн. 23, Скопје 2013

Лидија Тантуровска, Јазичен бележник, Јазикот наш денешен кн. 22, Скопје 2013, 248 стр.

Македонскиот јазик како средство за комуникација, Зборник на трудови, ред. Снежана Велковска, Снежана Веновска – Антевска, Олгица Додевска – Михајловска, Катица Топлиска, Фани Стефановска -  Ристеска, Jазикот наш денешен кн. 23, Скопје 2013

Современи лингвистички истражувања во македонистиката / Придонесот на македонските лингвисти во стабилизацијата и во стандардизацијата на јазичната норма на македонскиотјазик, Зборник на трудови, ред. одбор: Снежана Велковска, Снежана Веновска-Антевска, Олгица Додевска-Михајловска, Катица Топлиска-Евроска, Фани Стефановска-Ристеска, Јазикот наш денешен кн. 21, Скопје 2012, 175стр.

Корубин Благоја, Јазикот наш денешен, книга петта, приредиле С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен, кн. 1, Скопје 2000, 289 стр.
 
Студиски ден посветен на Благоја Корубин (13 март 1998), ред. С. Велковска, Јазикот наш денешен, кн. 2, Скопје 2000, 77 стр.
 
Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник на трудови, ред. одбор Ж Цветковски, С. Бојковска, М. Коробар-Белчева, С. Велковска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000, 354 стр.
 
Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, К. Топлиска, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2001, 245 стр.
 
Корубин Благоја, Јазикот наш денешен, книга шеста, приредиле С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 5, Скопје 2001, 205 стр.
 

Македонската лексикологија и лексикографија, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, О. Додевска-Михајловска, Е. Јованова-Грујовска, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 257 стр.
 
Јованова-Грујовска Елена, Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина, Јазикот наш денешен кн. 7, Скопје 2002, 173 стр.
 
Велковска Снежана, Белешки за македонската фразеологија, Јазикот наш денешен кн. 8, Скопје 2002, 183 стр.
 
Норма и речник, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, Л. Тантуровска, С. Груевска-Маџоска, Јазикот наш денешен кн. 9, Скопје 2002, 114 стр.
 

Општествените промени и јазикот, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Ѓорѓиевска-Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје 2004, 91 стр.
 

Стандардизација на географските имиња во Република Македонија, Зборник на трудови, ред. одбор Љ. Спасов, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, В. Миовска, М. Момировска, Јазикот наш денешен кн. 11, Скопје 2004, 112 стр.
 
Актуелните состојби во македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Ѓорѓиевска-Тантуровска, А. Ѓуркова, К. Топлиска-Евроска, Јазикот наш денешен кн. 12, Скопје 2005, 122 стр.
 

Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Ј. Корубин, Јазикот наш денешен кн. 13, Скопје 2006, 172 стр.
 

Функционалните стилови во македонскиот јазик, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, Ф. Стефановска-Ристеска, С. Петрова-Џамбазова, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006, 136 стр.
 

Кепески Круме, Од нашиот речник, Јазикот наш денешен кн. 15, Скопје 2007, 126 стр.

Јазиците во контакт, некогаш и денес, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, Л. Тантуровска, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 182 стр.

Културата и јазикот, Зборник на трудови, ред. одбор С. Велковска, С. Веновска-Антевска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 17, Скопје 2009, 318 стр.

Балкански јазичен светоглед
, Зборник на трудови, ред. одбор: С. Велковска, С. Веновска- Антевска, О. Додевска-Михајловска, Јазикот наш денешен кн. 18, Скопје 2010, 148 стр.

Симона Груевска-Маџоска, Социолингвистички огледи, Јазикот наш денешен кн. 19, Скопје 2010, 120 стр.

Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик / Јазикот и идентитетот
, Зборник на трудови, ред. одбор: Снежана Велковска, Снежана Веновска-Антевска, Олгица Додевска-Михајловска, Елена Јованова-Грујовска, Катица Топлиска-Евроска, Фани Стефановска-Ристеска, Јазикот наш денешен кн. 20, Скопје 2011, 175 стр.
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225