Мери ЦУБАЛЕВСКА

 • Датум и место на раѓање:
11. 03. 1962 год.
 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 • Научно звање:
научен соработник
 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
палеославистика, историска лексикологија и лексикографија
Докторска дисертација: Ваташкиот минеј (со посебен осврт на лексиката), Скопје 2007, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Постдипломски студии:, Скопје 1993, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група македонски јазик
Учество во научноистражувачки проекти:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција
Лексиката во поетските творби на Климент Охридски
 • Главен истражувач:
 • Студиски престои:
 • Монографии:
Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, т. 1, Скопје 2006, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. И, Вовед, А-Б, Скопје 2006 (група автори)
Ваташкиот минеј (со посебен осврт на лексиката), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 60, Скопје 2008, 337
 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Нормализацијата на еровите во туѓата лексика, Во: Советување за работата врз редакциските речници на југословенските центри, Скопје 1989, 51 55 (со М. Аргировски).
Григоровичевиот псалтир, Културен живот, ЏЏЏИВ, 1 2, Скопје 1989, 25 26.
Коментарот на псалтирот и зачетоците на средновековната лексикографија, Во: Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 169 175.
Белешки за Погодиновиот псалтир, Во: Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 169 176.
Лексичкото богатство на коментарот кон Погодиновиот и Болоњскиот псалтир, Македонски јазик, ЏЛИИ ЏЛИВ, Скопје 1998, 371 378

 • Зборообразувачките особености на Ваташкиот минеј, Во:
Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008, 197-204 (со Л. Макаријоска)

 • Ретките зборови во Ваташкиот минеј, Во:
XXXI научна конференција на XXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2005, 415-424 (со Л. Макаријоска)
За Ваташкиот (празничен) минеј од 1453 год., Македонски јазик, ЛВИИИ, Скопје 2007,
Пролошките читања во Ваташкиот минеј, Кирилометодиевистика, 4 , Скопје 2007
Записите во Ваташкиот минеј, Литературен збор, 4-6, Скопје 2007, 17-24.
Лексичките и зборообразувачките особености во Ваташкиот минеј, Литературен збор, 4-6, Скопје 2007,

 • Членство во научни и други професионални асоцијации:
 • Општествени и професионални должности:
Член во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков” (2009-)
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225