Катица ТОПЛИСКА-ЕВРОСКА

  • Датум и место на раѓање:
6. 08. 1972 год., Штип

  • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Научно звање:
асистент-истражувач

  • Потесна област на научноистражувачки интерес:
современ македонски јазик; лексикологија и лексикографија

  • Докторска дисертација:
Постдипломски студии: Предлогот в(о) во современиот македонски јазик, Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

  • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

  • Учество во научноистражувачки проекти:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи,
Толковен речник на македонскиот јазик

  • Студиски престои:
  • Монографии:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В (Р-С), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)

  • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Околу називите на малопродажните објекти, Литературен збор ЏЛИИ (1996), 5-6, Скопје 1996, ---
За употребата на предлозите во административниот функционален стил, Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000
Околу валентноста на глаголот при употребата на предлогот за, Во: Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2001
За семантичкото гнездо во чија основа се глаголите седи-седне-седнува, Во: Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997
Кон прилошките определби во зборникот, Во: Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин, Јазикот наш денешен кн. 2, Скопје 2000
Предлогот в(о) во административниот функционален стил, Во Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006
За вторичните значења на предлогот в(о), Во Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик ,,Крсте Мисирков" кн. 54, Скопје 2009

Членства во научни и други професионални асоцијации:
Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература (член 2009-)
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225