Еленка СТОЕВСКА-ДЕНЧОВА

 • Датум и место на раѓање:
29.9.1962 г., с. Добровница, Крива Паланка

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
научен соработник

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
македонска дијалектологија

 • Докторска дисертација:
Именување на роднинските односи во македонските дијалекти од словенски и балканистички аспект, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Постдипломски студии:
Кривопаланечкиот говор, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет, група Македонски јазик со историја на книжевностите на народите на СФРЈ

 • Учество на научноистражувачки проекти:
Македонски дијалектен атлас
Толковен речник на македонскиот јазик

 • Студиски престои:
 • Монографии:
Кривопаланечкиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 42, Скопје 2004
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Називите за велосипед во македонските говори, Во: Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1993, 341-349.
За некои аспекти на допирот на два акцентски модели во Кривопаланечко-Кратовско, Во: Втор научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1995, 245-250.
Од роднинската терминологија во македонскиот дијалектен јазик, Во: Ареална лингвистика - теории и методи, МАНУ, Скопје 2005, 297-306.
Некои називи за некрвно сродство во македонските дијалекти, Во: Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008, 277-290.

 • Традицијата во именувањето на роднинските односи, Во:
ЏВИИ меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Македонски фолклор, Скопје 2009.
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225