Фани СТЕФАНОВСКА-РИСТЕСКА

 • Датум и место на раѓање:
29. 3. 1970

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
асистент-истражувач

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
лексикологија и лексикографија

 • Постдипломски студии:
Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Толковен речник на македонскиот јазик

 • Студиски престои:
септември 1989, на Шљонскиот универзитет, Катовице, Полска и Јагелонскиот универзитет, Краков, Полска
јули 1991, Летна школа по полски јазик на Јагелонскиот Универзитет, Краков, Полска

 • Монографии:
Лексичко - семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 53, Скопје 2008
Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Глаголската придавка во македонскиот јазик и нејзините полски еквиваленти, Во Трет научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997
Семантичка анализа на глаголот чини, Во Македонскиот глагол синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен, кн. 4, Скопје, 2001
Околу лексичките показатели на модалноста, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен, кн. 6, Скопје 2002
Општествените промени и нивното влијание врз називите за облека, Во Јазикот и општествените промени, Јазикот наш денешен, кн. 10, Скопје, 2004
Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и облекување во македонскиот стандарден јазик. Македонски јазик, ЛВИИ 2006, Скопје 2007
Лексичките заемки во тематското подрачје облека и облекување. Во Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн., Скопје, 2008
Облеката - одраз на духот на времето и културата на една епоха. Во Културата и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 17, Скопје 2009, ---
Околу називите со значење обувки. Во: Македонскиот јазик - минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008

 • Членства во научни и други професионални асоцијации:
Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература (2009 - )

Општествени и професионални должности:

 

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225