Весна Миовска

Весна Миовска


Датум и место на раѓање:
9. 8. 1963, Кратово

Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научно звање:
научен соработник

Потесна област на научноистражувачки интерес:
ономастика, антропономастика

Докторска дисертација:
Топонимијата во Кривопаланечко, Скопје 2010, Филолошки факултет    „Блаже Конески“ – Скопје.

Постдипломски студии:
Антропонимискиот систем во Кривопаланечко, Скопје 2003, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група Македонски јазик со јужнословенска книжевност.

Учество во научноистражувачки проекти:
1. Речник на презимињата кај Македонците,
2. Личните имиња во македонското народно творештво,
3. Речник на топонимите во Воденско,
4. Словенскиот суфикс *-ina во апелативниот и топонимискиот фонд на ма-кедонскиот и на словенечкиот јазик. Структурно-семантичка анализа (меѓународен проект).

Главен истражувач:
1. Дигитализација на топонимиски материјал на територијата на Битолско (проект финансиран од Министерството за култура),
2. Дигитализација на топонимиски материјал на територијата на Кривопа-ланечко (проект финансиран од Министерството за култура).


Монографии:
Речник на лични имиња во македонското народно творештво (автори: Мари-ја Коробар-Белчева, Весна Миовска, Мери Момировска), Скопје 2008, стр. 417.
Научни трудови во списанија, зборници и др. (избор):
Лексемите баба и дедо и нивната застапеност во македонската топонимија, Македонски јазик, год. LIV–LV, Скопје 2004, стр. 131–145.

Од проблематиката на прекарите во Кривопаланечко, Зборник на реферати од „Трет научен собир на млади македонисти“, Скопје 1997, стр. 317–323.

Грешки при употребата на големата буква во печатот, Зборник на трудови од научниот собир „Македонскиот јазик во јавното општење“, Скопје 1999, стр. 74–84.
Македонските хрематоними од современ аспект (во коавторство со Мери Момировска), XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna “Metodologia badan ono-mastycznych, Olsztyn 2003, стр. 556–572.

За преименувањето на ојконимите во Скопскиот санџак, Зборник на трудови од трибината „Стандардизацијата на географските имиња во Република Македо-нија“, Скопје 2004, стр. 63–81.

Антропонимискиот систем во Кривопаланечко, Литературен  збор, год. LI, бр. 1–3, Скопје 2004, стр. 39–47.

Од репертоарот на личните имиња во с. Луке, Кривопаланечко, Научен со-бир „Македонскиот јазик ‡ минато, сегашност, иднина“, Скопје 2008, стр. 321–332.

Поглед на топонимите во Кривопаланечко, Литературен збор, год. LVIII, бр. 1–6, Скопје 2011, стр. 45–51.

Хипокористиката кај некои христијански имиња присутни во македонската антропонимија (предаден труд за печат).

Ономастичките теми во „Јазикот наш денешен“ од Јован Корубин (предаден труд за печат).

Топонимиски дублети во Кривопаланечко (предаден труд за печат).

„Суфиксни двоумења“ кај хипокористични имиwа (предаден труд за печат).

Придонес кон македонските ономастички проучувања (Димка Митева „То-понимијата на Струмичко“, Скопје 1989), Литературен збор, год. XXXVII, бр. 5–6, Скопје 1990, стр. 153–157.
Ре~ник на презимиwата кај Македонците, том I, А–Q (Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков, Трајко Стаматоски), Литературен збор, год. XLII, бр.  1–2, Скопје 1996, стр. 107–111.

Ономастички труд со трајна вредност (Олга Иванова „Речник на топоними-те во областа по сливот на Брегалница“, Скопје 1996), Литературен збор, год. XLIV,  бр. 1–3, Скопје 1997, стр. 119–123.
Стандардизацијата на географските имиwа (јазична трибина, одржана на 30.IX 2004 год.), Македонски јазик, год. LIV–LV, Скопје 2004, стр. 295–299.

Професионална должност:
Член во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје (еден мандат).
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225