Веселинка ЛАБРОСКА

Веселинка Лаброска
Датум и место на раѓање:
8. 9. 1966, Битола


Датум и место на раѓање:

8. 9. 1966, Битола

• Интернет адреса:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

Научно звање:

 научен советник

Потесна област на научноистражувачки интерес: 

дијалектологија, синтакса, фонетика и фонологија, општа лингвистика

Докторска дисертација:

Кичевскиот говор, Скопје 2006, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Постдипломски студии:

Говорот на селото Кула-Серско, Скопје 1998, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Високо образование:

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, група македонски јазик со француски јазик и книжевност

Учество во научноистражувачки проекти: 

1) Фонетско-фонолошки истражувања во македонскиот и во словенечкиот јазик (меѓународен проект)

2) Македонски дијалектен атлас;

 

3) Македонските дијалекти надвор од границите на Република Македонија;

 

4) Вратничко-полошките говори, духовна ризница;

 

5) Семантичките категории во словенските и во балканските јазици - ИЦАЛ, МАНУ;

           6) Меѓујазичното влијание на градскиот тетовски говор и гегискиот тетовски говор (проект финансиран од Министерството за култура, а под раководство на д-р Бертон Сулејмани).

Главен истражувач:  

1) Фонетско-фонолошки истражувања во македонскиот и во словенечкиот јазик (меѓународен проект финансиран од МОН);

2) Вратничко-полошките говори ‒ духовна ризница (национален проект финансиран од Министерството за култура).

Студиски престои: 

1) Курс по лингвистика Матезиус, Прага, Република Чешка, 1999 

2) Курс по лужичкосрпски јазик, Будишин, СР Германија, 2002 

Монографии:

Санди во македонските дијалекти, Sanhi w językach słowiańskich, Widawnictwo naukove Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, 377-394 (дел од авторите на завршен Меѓународен проект под раководство на Ирена Савицка и под редакција на Ана Цихнерска).

Вратничко-полошките говори ‒ духовна ризница, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 74 , Скопје 2012.

Говорот на селото Кула ‒ Серско, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 38, Скопје 2003.

Кичевскиот говор, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 50, Скопје 2008.

Македонски дијалектен атлас ‒ Пролегомена, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (коавтор).

Сегашноста како лингвистички поим ‒ Граматички средства за изразување на сегашноста во балканските и во словенските јазици (рецензенти: акад. Виктор  Фридман и проф. д-р Предраг Пипер), ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 2010 (коавтор).

Перифрастични конструкции со ‘esse’ и ‘habere’ во словенските и во балканските јазици, МАНУ, Скопје 2011, 19‒28, (коавтор).

Научни трудови во списанија, зборници и др. (избор):

Употребата на збирната и избројаната множина во мак. дијалектен јазик, Во: Придонесот на Блаже Конески за македонската култура, Скопје 1999, 125-129.

 

Ареалите на членската морфема кај именките од машки род еднина што завршуваат на консонант (според картотеката на МДА), Во: XXVI научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2000, 203-215 (коавторство).

 

Од лексиката на кичевскиот говор, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 193-199.

 

Градскиот кичевски говор (генерациски разлики), Во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје 2002, 137-144.

 

Перфектот во кичевскиот и битолскиот говор (форми и функции) Во: Славистички студии, Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопје 2002, 219-228.

 

Од падежниот систем на македонскиот кичевски говор, Во: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4, Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław 2004, 151-158.

 

Употреба на имперфект и аорист во српскиот јазик (паралели со македонскиот јазик), Во: Studia linguistica Polono-Meridiano-slavica, tom 11, Poznań 2003, 75-82.

 

Од глаголскиот систем во кичевскиот говор (аористот и категоријата вид) Во: Ареална лингвистика, теории и методи, Материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески, МАНУ, Скопје 2005, 129-138.

 

Македонското за и полските еквиваленти во функција на трансформи, Во: Folia philologica Macedono – Polonica, tom 7, Dalecy i bliscy, Materiały VII kolokwium polsko – macedońskiego, Widawnictwo naukowe, Poznań 2006, 39-51 (коавторство).

 

Перспективи на експерименталните истражувања на фонолошките системи на македонскиот стандарден и дијалектен јазик, Во: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006, 205-210.

 

Некои согледувања од теренското истражување во регионот на Корча, Република Албанија, Во: Македонски јазик, LVII, Скопје, 2007, 211-215.

 

Трансакцентација кај дел од клитичките изрази во македонскиот стандарден изговор (според примери од електронските медиуми) Во: Phonetica Pragensia XI, Praha 2007, 43-48. 

 

О консонантнoй системе говора села Кула (обл. Серреса) (Перевод Н. Борoнниковой), Во: Россия и Македония от прошлого к будущему, К 100-летию журнала "Вардар", Москва 2008, 156-167.

 

Од фонолошките проблеми на македонскиот кичевски говор (за слоготворните р и л во кичевскиот говор), Во: Acta universitatis Nicolai Copernici, Studia slavistica, XI, Toruń 2008, 63-67.

 

Категоријата дистанца во македонскиот, во бугарскиот и во српскиот јазик (граматички и лексички показатели), Во: Реферати на македонските слависти за XIV меѓународен славистички конгрес во Охрид, МАНУ, Скопје 2008, 79-93 (со д-р Убавка Гајдова).

 

Особености на објектот (директен, индиректен и предлошки) во селото Кула - Серско, Во: Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (по повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија), ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, 133-137.

 

Од морфосинтаксичките особености на западното македонско наречје, Во: Македонско-северноамериканска конференција за македонистика, Охрид, 11-13 VIII 2006, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2008, 69-76.

 

Структурата на основната реченична конструкција во македонскиот стандарден јазик, Во: Предавања на XLI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 11-28 VIII 2008, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2009, 97-104.

 

Од фонотактиката на македонскиот јазик, Во: Филолошки студии (www. philologicalstudies.org), том 2, Перм - Скопје - Љубљана - Загреб 2009, 199-204.

Народните називи на месеците во македонските дијалекти и споредба со народните називи во словенечкиот јазик, Во: Зборник на трудови од Третата македонско-словенечка научна конференција (Охрид, 2007), Скопје 2009, 119-132.

 

Отстапки од третосложното акцентирање во македонскиот јазик (нови тенденции во говорната практика на македонските електронски медиуми),  Во: Зборник во чест на осумдесетгодишнината на проф. Кирил Конески, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2009, 97 -102.

 

Начини на изразување на адмиративот во западното македонско наречје, Во: Меѓународен македонистички собир Охрид, 29-31 VIII 2008, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2010, 183-188.

За евиденцијалноста во македонскиот јазик, Во: Македонски јазик, LXI, Скопје, 2010,53-58.

 

О неким специфичностима употребе прошлих времена у српском и македонском језику, Во: Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту (зборник радова пројекта, уредио Михајло Пантић), Чигоја штампа, Београд 2011, 156-175. (коавторство со Убавка Гајдова).

 

Expression du présent dans les langues balkaniques, Dans: Actes, L'homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Xe Congès de l'Association internationale du Sud-Est européen, Éditions de l'association Pierre Belon, Paris 2011, 464-472, (koavtorstvo so Ubavka Gajdova).

 

Именските синтагми со неидентификуван референт во западното македонско наречје, семантика и форми, Во: Зборник со реферати од лингвистичката секција на XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, јули, Охрид 2011, Скопје 2012, с.65-76. (коавторство со Зоран Радически).

 

 Balkan influence on the Development of Admirative in the Western Macedonian Dialects, In: Poznać Bałkany, historia-polityka-kultura-języki, Toruń 2012, 217-222. 

Моделирање на интонациската структура на македонскиот јазик на ниво на интонациски фрази, Во: Slavistična revija, št.4, Ljubljana 2012, 639-658 (коавторство со Бранислав Геразов и Зоран Ивановски од ФЕИТ).

 

Санди во југоисточното македонско наречје, Во: Aktualna uprašanja slovenske fonetike (Hotimir Tivadar ur.), Ljubljana 2013, 73-81.

 

Моделирање на интонациската структура на македонскиот јазик на ниво на интонациски фрази – I етапа, Во: Aktualna uprašanja slovenske fonetike (Hotimir Tivadar ur.), Ljubljana 2013,135-145  (коавторство со Бранислав Геразов и Зоран Ивановски).

 

Од фонетско-фонолошките особености во македонскиот и во словенечкиот јазик, Во: Реферати на македонските слависти за XV-тиот меѓународен славистички конгрес во Минск, Контекст 10, Скопје 2012, 81-94. 

Македонските заемки во албанскиот јазик – споредба со материјалите од Франц Миклошич, Во: Miklošičeva monografija, Ob dvestaletnici Franca Miklošiča (uredil Marko Jesenšek), Ljutomer 2013, 159-167.

 

Меѓујазичното влијание на македонскиот говор и албанскиот гегиски говор во Тетово на лексичко рамниште, Во: МЈ LXIV, 2013, 105-115 (коавторство со Бертон Сулејмани, Марина Даниловска, Марина Спасовска).

 

За лексичките маркери за евиденцијалност во текстовите на Блаже Конески (според материјалите достапни во корпусот Гралис), Во: Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во корпусот Гралис, Poetic, stilistic und linguistic der texte von Blaze Koneski im „GRALIS-KORPUS“, Скопје – Graz 2013, 95-103.

 

Изразување на дативот во македонските дијалекти, Во: Прилози XXXVI 1-2, МАНУ, посветени на акад. Зузана Тополињска по повод нејзината 80-годишнина, Скопје, 2011: 163 – 178, (коавторство со Убавка Гајдова).

 

Блаже Конески за акцентот во македонскиот литературен јазик и односот меѓу дескрипцијата и имплементацијата на правоговорот, Во: Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, (15 и 16 декември 2011 г.) УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2012: 121-127.

 

Членства во научни и други професионални асоцијации:

Член од Р Македонија во Комисијата за фонетика и фонологија на словенските јазици при Меѓународниот славистички комитет.

 

Општествени и професионални должности:

Претседател на Советот на Институтот ‒ два мандати;

Претседател на лингвистичкиот кружок во Институтот ‒ еден мандат;

Член на Советот за македонски јазик при Министерството за култура ‒ два мандати;

Член на Државниот матурски одбор при Министерството за образование и наука;

Член на Националната комисија за учебници при Министерството за образование и наука;

Вршител на должност директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во периодот од 15.3.2010 до 14.3.2013 година  и во периодот од 15.3. 2014 до 14.9.2014 година;

Главен уредник на списанието „Македонски јазик“ во периодот од 2010 до 2013 година.

 

 

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225