д-р Елка ЈАЧЕВА-УЛЧАР

 • Датум и место на раѓање:
12. 01. 1968, Велес

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
научен соработник

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
историја на македонскиот јазик, ономастика

 • Докторска дисертација:
Топонимијата на Тиквешкиот регион, Скопје 2005, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Постдипломски студии:
Ќустендилски триод (јазична анализа), Скопје 1998, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

 • Високо образование:
Македонски јазик, група за македонски јазик со јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет Блаже Конески - Скопје, 1991.

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Писмени споменици за средновековната култура на Македонија“-Институт за старословенска култура - Прилеп;
Топонимите како споменици на културата - Институт за старословенска култура-Прилеп;
Компаративни проучувања на географските термини во македонската и во словенечката топонимија - меѓународен проект на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје и Институтот за словенечки јазик „Фран Рамовш“ од Љубљана;
Семантичките категории во словенските и во балканските јазици“ - ИЦАЛ, МАНУ

 • Главен истражувач:
 • Студиски престои:
Москва 1993, Париз и Виена 1998, Љубљана 2008, 2009

 • Монографии и речници:
Топонимијата на Тиквешкиот регион, Скопје 2009;
Старословенско-македонски речник со грчки паралели, (во коавторство со Вангелија Десподова, Соња Новотни и Марија Чичева -Алексиќ, под редакција на В. Десподова), ИСК- Прилеп, Матица Македонска, Скопје, Прилеп-Скопје, 1999 год, 550 стр.;
Трескавечки еухологиум (со В. Десподова, Љ. Митревски, С. Новотни и М. Чичева-Алексиќ, ред. В. Десподова), Прилеп 2000, 300 стр.
Кониково Госпел // Кониковско евангелие, (со фински и македонски научници, под редакција на Јоуко Линдстет, Људмил Спасов, Јухани Нуорлуото), Хелсинки 2008.
Послание до потомците (со Маја Бојаџиевска, Ирена Стефоска и Тони Филиповски), Скопје 2008.

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.
Неколку белешки кон говорот на с. Долно Родево, Воденско, Егејска Македонија, Во Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, 257-270
Основни белешки за Ќустендилскиот триод и за една од неговите особености, Во Трет научен собир на млади македонисти, Скопје 1997, 189-198.
Ономастиката во Словото за походот Игорев, Во Трета македонско-руска научна славистичка конференција, Скопје 2006, 123-136.
Граматиката на крушевскиот аромански од Збигњев Голомб
(македонско-аромански конфронтации), Во Прв симпозиум "Власите на Балканот", Скопје 2002, 155-162.
Придавката кр5пЉ во македонската топонимија, Балцанославица бр. 28-29, 2001, 53 -63.
Јазикот во преводот на Орландо фуриосо од Григор Прличев, Во ЏЏЏИИ научна конференција на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2006, 305-310.
Терминологијата во Кратката словенска граматика на Григор Прличев, Во 4. меđународни лексиколоšко-лексикографски знанствени скуп, Филологја, кнј. 46-47, Посебан отисак, Загреб 2006, 123-130.
Лексички паралели во македонската и српската топонимија, реферат на И македонско-српска Научна конференција, Охрид 2002 год.
Турски лексеми во топонимијата на Тиквешкиот регион, Во ЏЏИЏ Научна конференција на Семинарот за македонски јазик, литература и култура 2002, 439-445.
Кон етимологијата на географски термини во македонската и во хрватската топонимја, Во Меѓународната конференција Скокови дани, Фолиа ономастица Цроатица 11, Посебан отисак, Загреб 2002, 103-112.
За некои ојконими од Тиквешкиот регион, Балцанославица бр. 30-31, Прилеп 2001, 197-211.
За некои исчезнати ојконими во Тиквешкиот регион, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 54, Скопје 2008
Придонесот на Божидар Настев кон ароманските истражувања, Втор меѓународен сипозиум за Власите на Балканот, Скопје 2005, 329-332.
Лексемите од туѓо потекло во топонимијата од Тиквешкиот регион, Фолиа ономастица Цроатица (посветена на акад. Петар Шимуновиќ по повод 70- иот роденден), кнј. 12-13, Загреб 2006, 239-248.
Лексички паралели во македонската и српската топонимија, Ономатолошки прилози бр. ЏВИИИ, Београд 2005, 31-36.
Кон етимологијата и деривацијата на неколку топоними од Тиквешкиот регион, Славистички студии бр. 12, Зборник посветен на акад. Рина Усикова по повод 70-тиот роденден, Скопје 2006, 85-92.
За транскрицијата на топонимите, Во Стандардизацијата на географските имиња во Република Македонија, Јазикот наш денешен кн. 11, Скопје 2004, 49-56.
Сегашно време - форма и значење во старословенскиот и македонската редакција на црковнословенскиот јазик, Зборник за сегашноста во балканските и словенските јазици, Центар за ареална лингвистика при МАНУ, на њњњ.ману.еду.мк/цал/ЦАЛ/пресент.хтмл.
За транскрицијата на топонимите, Билтен на Советот за македонски јазик, год. В, бр. 7, Скопје 2005, 22-26
Питу Гули и неговото семејство, Во Трет меѓународен сипозиум за Власите на Балканот, 4-5 ноември 2005 год., Штип (во печат).
Белешки од анализата на топонимискиот материјал од Тиквешкиот регион, Македонски јазик, год. ЛВИ, Скопје 2006, 141-155.
Кон антропонимите во романот Девет Керубинови векови од Славко Јаневски, Во Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 14, Скопје 2006, 92-97.
Македонскиот јазичен израз во преводот, Културен живот 1-2, Скопје 2006, 8-11.
Личните имиња во романот Храпешко, Културен живот 3-4, Скопје 2006, 72-77.
Топонимите во Македонија во преодните периоди на историјата, Во Транзициите во историјата и културата, Скопје 2008, 769-774.
Ојконимијата во Тиквешкиот регион, Во Зб. трудови по повод 80-годишниот роденден на акдемик Павле Мерку, во Језикословни записки, гласило Инстутута за словенски језик Франа Рамовšа 13. 1-2, 2007, САЗУ, Лјублјана стр. 179-188.
Ономастичките проучувања во Македонија од осамостојувањето до денес, Во Предавањата на 40. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2008, 111-123.
Некои заеднички географски апелативи во словенечката и македонската топонимија, Во Третата македонско-словенчка конференција, септември 2007 во Охрид, (во печат).
Мотивациски паралели во категоријата презиме кај Македонците и Хрватите, Во Македонско-хрватски книжевни и културни врски, Охрид, 10-11 октомври 2007, (во печат).
Идиоглотски и алоглотски правописни влијанија во Кониковското евангелие, (со Марија Чичева-Алексиќ), Во Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш днешен кн. 16, Скопје 2008, 154-161.
Рефлексии на духовното културно наследство на Македонија во нејзината топонимија, Филолошки студии, 2008, т. 1., или на
хттп://пхилологицалстудиес.орг/индеџ.пхп?оптион=цом_цонтент&таск=виењ&ид=138&Итемид=60
Ономастиконот во Панонските легенди, Меѓународен македонистички собир, Охрид, август 2008, (во печат).
Геограпхицал намес оф ФЅРО Мацедониа ас парт оф итс цултурал херитаге, Геограпхицал намес ас парт оф тхе Цултурал Херитаге, Њиен 2009, 169-172.

 • Членства во научни и други професионални асоцијации:
Член на извршниот одбор на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература од 1998 год., секретар од 1998 до 2003, претседател од 2009-;
делегат-експерт во Еаст Централ анд Соутх-Еаст Еуропе Дивисион оф тхе (ЕЦСЕЕД) Унитед Натионс Гроуп оф Еџпертс он Геограпхицал Намес (УНГЕГН) од 2008-

 • Општествени и професионални должности:
Член на Националната комисија за учебници при Министерството за образование и наука на Р Македонија,
член на тимот за изработка на ИКТ-лексиконот при Министерството за информатичко општество на Р Македонија

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225