Олгица Додевска- Михајловска

 • Датум и место на раѓање:
12. 08. 1956год., Скопје

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
научен соработник

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
лексикологија и лексикографија

 • Докторска дисертација:
Развојни тенденции во лексиката на македонскиот јазик во периодот 1945-1970, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, 2006.

 • Постдипломски студии:
Јазикот во романите на Коле Чашуле, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, 1996

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, група македонски јазик и историја на книжевностите на СФРЈ

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Речник на македонската народна поезија,
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи,
Толковен речник на македонскиот јазик

 • Студиски престои:
Полска, Краков, Варшава, 1982

 • Монографии
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В (Р-С), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2001 (група автори).
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ВИ (Т-Ш), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2001 (група автори).
Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори).
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2005 (група автори).
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 (група автори)

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
Повторувањата во јазичните единици во „Белата Долина“ од Симон Дракул, Во: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик кн. 24, Скопје, 321-326.
Графостилемски примери од романескната проза на Коле Чашуле, Литературен збор, кн. 3-4, Скопје 1997, 55-69.
Од речнички заемки до интернационалната (културната) лексика во македонскиот јазик, Литературен збор, кн. 1-2, Скопје 1998, 99-104.
За развојните тенденции во лексичкото заемање врз примери од литературните текстови на Коле Чашуле, Во: Прилози од студискиот ден посветен на Благоја Корубин, Јазикот наш денешен кн. 2, Скопје 2000, 7-13.
Зборообразувачките особености во романите на Коле Чашуле, Македонистика 7, Скопје 2000, 5-103.
Називите за производите од месо во македонскиот јазик, Во: Јазикот во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000, 289-295 (коавтор).
Улогата на термините во развојот на македонската лексика, Во: Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2000, 112-121.
Интересот на Тодор Димитровски за македонската лексичка проблематика, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2000, 68-74.
За некои тенденции во развојот на лексичко-семантичкиот систем на македонскиот јазик, Во: ЏЏВИИИ Научна конференција на ЏЏЏИВ Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2001, 111-120.
Влијанието на општествените промени врз македонската лексика, Во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје 2002, 93-99.
Улогата на општествените промени во развојот на лексиката на македонскиот јазик, Во: Општествените промени и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 10, Скопје 2004, 65-72.
За развојните тенденции во лексиката на македонскиот јазик во периодот 1945‡1970, Македонски јазик, ЛВИИ (2006), Скопје 2007, 183-190.
Кон особеностите на јазичниот израз во романите на Коле Чашуле, Во: ЏЏЏИИИ научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2007, 73-88.
Интернационалните лексички елементи во македонскиот и украинскиот јазик, Во: Македонско-украинската конференција, Украинско-македонски паралели во историјата и во современоста, Битола, 18-19 септември 2007, МАНУ, Скопје 2008.
Јазиците во контакт врз еден пример од развојот на македонската лексика, Во: Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 45-52.
За варијантноста на фразеологизмите, Македонски јазик ЛВИИИ- ЛИЏ (2007-2008), Скопје 2008, 83-91.
За лексиката во процесот на усвојување и стабилизација, Во: Македонскиот јазик, минато-сегашност-иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 54, Скопје 2008, 113-119.
Народните називи на растенијата од ономазиолошки аспект, Во: Културата и јазикот, Јазикот наш денешен 17 , Скопје 2009, 131-137.
Лексичките и стилските особености во јазикот на народната поезија на иселениците во Република Турција, Во: ЏВИИ меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје 2008,
 • Членства во научни и други професионални асоцијации:
Член на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“
член (секретар) на Редакцијата на списанието „Македонски јазик“ (2004‡2009)
член на организациски одбори на научни собири и член на редакциски одбори
член на рецензентски комисии.
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225