Светлана ДАВКОВА-ЃОРГИЕВА

 • Датум и место на раѓање:
02. 07. 1964, Скопје

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
 • Научно звање:
научен соработник

 • Посебна област на научноистражувачки интерес:
дијалектологија, македонскиот јазик на дијахрониски и на синхрониски план

 • Докторска дисертација:
Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспект, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 2006

 • Постдипломски студии:
Лексиката на говорот на селото Чифлиџик - Демирхисарско (со краток граматички опис), Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 1998

 • Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група Македонски јазик со јужнословенска книжевност

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Македонски дијалектен атлас,
Толковен речник на македонскиот јазик

 • Монографии:
Лексиката на говорот на селото Чифлиџик - Демирхисарско (со краток граматички опис), Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 43, Скопје, 2004
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)

 • Научни трудови во списанија, зборници и др.:
За јазикот во три радио емисии (1953-1954-1955), Во: Македонскиот јазик од 1945 до1955 година, Скопје 1955, 123-129 (коавтор)
За некои словенизми во говорот на с. Чифлиџик-Демирхисарско (низ аспектот на прекинати врски со подалечните словенски јазици), Во: Втор научен собир на млади македонисти, Скопје 1995, 271-277
За некои локализми во говорот на с. Чифлиџик - Демирхисарско (Егејска Македонија), Литературен збор, кн. 1-2, Скопје 1998, 59-64
За дијалектизмите во говорот на с. Чифлиџик - Демирхисарско, Литературен збор, кн. 5-6, Скопје 1998, 75-81
За називите на производите од месо во македонскиот јазик, Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен кн. 3, Скопје 2000, 289-296 (коавтор)
Лексемите со значење соба во македонските дијалекти, Литературен збор, кн. 1-2, Скопје 2003, 113-123 (коавтор)
Говорот на селото Чифлиџик-Демирхисарско, Литературен збор, 1-2, Скопје 2001, 71-80
Македонската лексикографија во светлината на дијалектолошките истражувања, Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 43-51
Маса и стол во македонските дијалекти, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 180-189
Називите на земјените и дрвените посатки за вода во македонските дијалекти, ЏЏВИИИ Научна конференција, Семинар за македонски јазик литература и култура, Скопје 2001, 273-281
За балканизмите тава, тиган, тепсија, тенџере во светлината на македонските дијалекти, Студиа лингуистика Полоно-Меридиано-славица, том 11, Позаń 2003, 119-125
Од македонската дијалектна лексика: црепна и вршник, Во: Ареална лингвистика - теории и методи, Скопје 2005, 307-311
Дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспект, Литературен збор, кн. 1-3, 2007, Скоје, 43-51
Кон 70-годишнината од раѓањето на проф. Коста Пеев, Македонски јазик, Скопје 2006, 19-23 (коавтор)
За дијалектните именувања на посатките во македонскиот јазик од јужнословенски и балканистички аспект, Македонски јазик, Скопје 2006, 191-209
Именувањето на постаката чаша во македонските дијалекти и во другите словенски јазици, Во: Јазиците во контакт некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 52-58
Битовата лексика во македонскиот и украинскиот јазик (опфатноста и семантиката на поимот и името сад), Украинско-македонски паралели во историјата и во современоста, Битола 18-19 септември 2007
Културолошкиот фактор во развојот на дијалектната лексика (називи на посатки за обработка на млеко), Во: Културата и јазикот, Јазикот наш денешен кн. 17, Скопје 2008, 161-168
За говоре села Чифлиджик, Россия и Македония от прошлого к бущему, К 100-летию, журнала Вардарÿ (1905), Москва 2008, 168-181
За некои особености на струмичкиот говор, Во: Струмица и струмичко: историја, традиција, култура, Струмица 2008, 265-271
Битовата лексика - одраз на народните говори (називи поврзани со покуќнината), ЏВИИ Меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Скопје 2009,
Семантиката на поимот сад во словенски котекст, Меѓународна научна конференција, Македонија - Полска: историја, јазик, култура, Скопје 2009, 193-201
Говорот на село Чифлиџик - Демирхисарско (Егејска Македонија) - како дел од југоисточното македонско наречје, Во: Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија, по повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 59, Скопје 2008, 139-149
Лексичките заемки во македонскиот јазик, Меѓународна научна конференција, Македонија - Полска: Македонскиот дискурс по осамостојувањето. Историја - култура - литература - јазик - медиум, 11-15, мај, Краков, 2009 (во печат)
Од дијалектната лексика за садовиоте во македонскиот јазик, Во: Македонскиот јазик минато, сегашност, иднина, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ кн. 54, Скопје 2008, 291-297

 • Членства во научни и други професионални асоцијации:
член на Советот на ИМЈ <Крсте Мисирков" (2005-2008),
член во редакцијата на списанието Македоностика (2005-2009) 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225