Снежана ВЕЛКОВСКА

 • Дата и место на раѓање:
19. 10.1954, Кавадарци

 • Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 • Научно звање:
научен советник

 • Потесна област на научноистражувачки интерес:
синтакса на глаголот, лексика, социолингвистика, фразеологија.

 • Докторска дисертација:
Изразување на резултативноста во македонскиот литературен јазик, Скопје 1993, Филолошки факултет - Скопје

 • Постдипломски студии:
Сум и има-конструкциите во текстовите на Марко Цепенков, Скопје 1985, Филолошки факултет - Скопје

 • Високо образование:
Филолошки факултет, гр. македонски јазик со јужнословенска литература

 • Специјализации, студиски престои:
Универзитет во Крајова, Романска академија на науките и уметностите, Универзитет Клуж-Напока, 1978

 • Учество во научноистражувачки проекти:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи
Современи промени во словенските јазици - македонскиот јазик 1945-1995

 • Главен истражувач:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи
Толковен речник на македонскиот јазик

 • Научни трудови, проекти:
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том И (А-Ж), ред.: Б. Корубин, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 1992 (група автори);
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИИ (З-К), ред.: Б. Корубин, С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1997 (група автори);
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИИИ (Л-О), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000 (група автори);
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ИВ (П), ред. С. Велковска, Скопје 2001 (група автори);
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том В (Р-С), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (група автори);
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том ВИ (Т-Ш), ред. С. Велковска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2001 (група автори);
Македонскиот јазик во јавното општење во Република Македонија, Филолошки факултет, Скопје 1995 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том И (А-Ж), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИ (З-К), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2005 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИИИ (Л-О), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2006 (група автори)
Толковен речник на македонскиот јазик, том ИВ (П), гл. редактор: К. Конески, ред.: С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008 (група автори)
Македонски јазик, Ополе, Полска 1998 (група автори)

 • б) монографии:
Цртички за јазикот, Моби арт, Скопје 1995, стр. 128
Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик, Посебни изданија на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, кн. 26, Скопје 1998, стр. 193
Белешки за македонската фразеологија, Јазикот наш денешен кн. 8, Скопје 2002, стр. 183
Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник, авторско издание, Скопје 2008, стр. 377

 • в) Научни трудови во списанија, зборници и др.
Компаративно проучување на удвојувањето на објектот во македонскиот и романскиот јазик, Литературен збор ЏЏВИИИ, 2, Скопје 1981, 45-54
За еден фразеологизам во нашиот јазик, Литературен збор ЏЏИЏ, 2, Скопје 1982, 110-112
Два глагола кај Марко Цепенков, Литературен збор ЏЏЏ, 5, Скопје 1983, 79-84
Феноменот на тајното зборување денеска, Литературен збор ЏЏЏИВ, 1-6, Скопје 1987, 55-59
Има-конструкциите во текстовите на М. Цепенков, Македонски јазик, ЏЏЏВИИИ-ЏЏЏИЏ (1987-1988), Скопје 1988, 301-314
Разнородноста на јазичните средства за изразување на минатост, ЏВ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура,, Скопје 1989, 95-101
Кон јазикот многу поодговорно на сите нивоа, Второ издание во кн. Зборуваме ли македонски, Независни изданија, Охрид март-април 1990, 105-112
Агенсот во македонскиот јазик (од И(Аг)/од страна на И(Аг)), ЏВИИ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1991, 143-151
Сум и има-конструкциите во текстовите на Марко К. Цепенков, Прилеп и Прилепско 1893-1908, Прилеп 1991, 311-322
Временската локализираност во текстовите од дневниот печат, Во: Прв научен собир на млади македонисти, Скопје 1993, 27-37
Изразување на резултативноста во македонскиот литературен јазик, Литературен збор ЏЛИ, 4-6, Скопје 1994, 27-33
Сум и има-конструкциите во светлината на балканскиот јазичен сојуз - со осврт на македонските дијалекти во Егејска Македонија, Во: Македонските дијалекти во Егејска Македонија, МАНУ, Скопје 1994, 15-23
Јазикот во списанието <Современост", Во: Македонскиот јазик од 1945 до 1955, Скопје 1995, 83-87
Односот на Блаже Конески кон има-конструкциите, Литературен збор ЏЛИИ, 1-2, Скопје 1995, 55-59
Терминолошките прашања врзани за сум и има-конструкциите во македонскиот стандарден јазик, Литературен збор ЏЛИИ, 3-4, Скопје 1995, 91-93
Трафика, киоск или бутка, Литературен збор ЏЛИИ, 5-6, Скопје 1995, 107-109
Јазикот на Марко Цепенков од аспект на современоста, Во: Македонскиот јазик во ЏИЏ век (по повод стогодишнината од смртта на Григор Прличев), Скопје 1996, 27-37
Од проблематиката на има-конструкциите, Во: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Скопје 1996, 283-289
Прекарите во с. Бојанчиште, ЏЏИИ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1996, 253-259
Предикацијата во дневниот и ревијалниот печат во Република Македонија, Во: Македонската наука за јазикот, МАНУ, Скопје 1997, 337-345
Метонимијата во разговорниот стил, Литературен збор ЏЛИИИ, 1-2, Скопје 1996, 13-19
Функционално-семантичкото поле резултативност во македонскиот и во рускиот јазик, Литературен збор ЏЛИИИ, 3-4, Скопје 1996, 49-55
Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, ЏЏИИИ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1997, 107-113
Сум и има-конструкциите во рамките на Балканскиот јазичен сојуз, Македонски јазик ЏЛИИ-ЏЛИВ (1991-1993), Скопје 1998, 285-300
Видот кај сум и има-конструкциите, Литературен збор, 5-6, Скопје 1996, 19-27
Јазикот наш, денешен, Литературен збор, 1-3, Скопје 1997, 87-93
ФСП резултативност во македонскиот и во рускиот јазик, Во: Прва македонско-руска научна конференција, Скопје 1998, 331-337
Глаголската лексика во македонскиот јазик, ЏЏИВ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1998, 17-21
Има-конструкциите наспрема парадигмата со помошниот глагол сум + л-формата, Литературен збор, 4-6, Скопје 1997, 19-25
Марко Цепенков во денешните изданија на неговите приказни, Литературен збор, 3-4, Скопје 1998, 29-35
Временската локализираност во романот Пиреј од Петре М. Андреевски од аспект на функционалната граматика, Во: Македонскиþ®зìк, литература и кулÝтура в слав®нском и балканском контексте, МосковскиþГосударственнìþУниверситет им. М. В. Ломоносова, Филологическиþ факулÝтет, Сборник материалов международноþроссиþско-македонкоþ научноþ конференции, Москва 1999, 87-95.
Временската локализираност во романот Пиреј од Петре М. Андреевски од аспект на функционалната грамтика, Литературен збор, 5-6, Скопје 1998, 65-75
Глаголот во толковниот речник на македонскиот јазик, ЏЏВ научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1999, 108-118
Затворена синџирна врска, Во: Студиски ден посветен на Бл. Корубин, Јазикот наш денешен, кн. 2, Скопје 2000, 60-65
За функционалните стилови во македонскиот јазик, Македонски јазик ЏЛВИИИ-ЏЛИЏ (1997-1998), Скопје 1998, 93-128
Правопис - узус - норма, Во: Македонскиот јазик во јавното општење, Јазикот наш денешен 3, Скопје 2000, 52-58
Од проблематиката на Интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи, Во: Македонскиот глагол - синхронија и дијахронија, Јазикот наш денешен кн. 4, Скопје 2000, 31-41
Интенијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи и категоријата вид, Славистички студии бр. 8-9, Скопје 2001, 13-23
За некои лексички елементи во јазикот на Македонците во Албанија, ЏЏВИИ научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2001, 253-259
Транскрипција од романски на македонски јазик, Литературен збор, 3-4, Скопје 2001, 29-33
За Толковниот речник на македонскиот јазик, Во: Македонската лексикологија и лексикографија, Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, 7-13
Актуелни проблеми од нормирањето на лексиката во македонскиот стандарден јазик, Во: Норма и речник, Јазикот наш денешен кн. 9, Скопје 2002, 7-15
Јазикот во медиумите, Во: Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на РМ, Скопје 2002, 55-61
Фразеологизми со значење количина, Литературен збор, 1-2, Скопје 2002, 15-21
Антонимијата кај глаголот, ЏЏВИИИ научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2002, 145-150
Интенцијално-синатаксички речник на македонските глаголи, Во: Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе Нови Сад - Београд 2002, 365-371
Некои согледувања од работата како лектор по македонски јазик, Во: Наставата по македонски јазик како странски: состојби и перспективи, Филолошки факултет, Скопје 2003, 109-111.
Толковниот речник на македонскиот јазик, Предавање на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2004, 91 -101
Лексикографски аспекти на делото "За македонцките работи" од Мисирков, Во: Делото на Крсте Мисирков том 2, Меѓународен научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата За македонцките работи, МАНУ, Скопје 2005, 227-235 (со Ѓ. Митревски).
Влијанието на електронските медиуми врз формирањето на јазичната свест, Во: Актуелни сосотојби во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен кн. 12, Скопје 2005, 68-77 (со Б. Велковска и О. Јовеска).
Законот за употреба на македонскиот јазик, Во: Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Јазикот наш денешен 13, Скопје 2005, 44-49
Статусот на лексичките балканизми во македонскиот јазик, Во: Меѓународна научна работилница: Балканска слика на светот, МАНУ, Скопје 2006, 463-473.
Идиоматичноста на дипломатскиот речник, Функционалните стилови во македонскиот јазик, Јазикот наш денешен 14, Скопје 2006, 58-64.
Фразеологијата на Мисирков, Литературен збор ЛИИИ, 4-6, Скопје 2006, 51-55.
Антонимијата во народната поезија, Во: ВИ македонско-северноамериканска конференција за македонистика, Скопје 2009.
Фразеологијата и синтаксата, Литературен збор ЛИВ, кн. 1-3, Скопје 2007, 31-35.
Јазикот - сведок на историјата на еден народ, Во: Македонија - Полска Историја и култура, Институт за национална историја, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2007, 117-125.
Егзотизмите во македонскиот и во словенечкиот јазик, Трета македонско-словенечка научна конференција, Македонско-словенечки јазични, книжевни и културни врски, Охрид 2007
Егзотизмите во македонскиот јазик, Во: Јазиците во контакт, некогаш и денес, Јазикот наш денешен кн. 16, Скопје 2008, 38-45.
Архаичната лексика во македонскиот јазик, 34 научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2008, 135-139
Лексичкиот фонд на македонскиот јазик на прагот на 21 век, Предавање на ЏЛИ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2009.
Фразеолошки изрази со архаизирани јазични елементи, Реферати на македонските слависти на 14 меѓународен славистички конгрес, МАНУ Скопје 2008, 69-79.
За пирејот и за троскотот, Македонски јазик, год. ЛВИИИ (2007-2008), Скопје 2008, 39-45.
Антонимијата во народната поезија, Литературен збор, 4-6, Скопје 2008, 9-23.
Етимолошка магија или полуфразеологизам, Во: Културата и јазикот, Јазикот наш денешен, кн. 17, Скопје 2009, 233-243.
Македонскиот јазик во медиумите, Македонскиот јазик и средствата за јавно информирање, Јавна расправа, Скопје 2008
Членство во редакции:
Главен и одговорен уредник на сп. Македонистика (1998- )
Член на редакцијата на Литературен збор (1995-1999)
Основач и редактор на едицијата „Јазикот наш денешен“
Иницијатор и главен организатор на научните собири под наслов „Денови на Благоја Корубин“
Приредувач и редактор на книгите:
Благоја Корубин, Јазикот наш денешен кн. 5 и 6, Јазикот наш денешен кн. 1, Скопје 1 (2000) и кн. 5 (2001).
Круме Кепески, Од нашиот речник, редактор, Јазикот наш денешен кн. 15, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2007.
Јазична редакција на македонскиот текст на речникот: Хаки Ѕмери, Зихни Османи, Фјалор маљедонисхт-схљип; Македонско-албански речник, Менора, Скопје 2008, 938 стр.
Зборник на резимеа И том, Лингвистика, ЏИВ меѓународен славистички конгрес, Охрид 10-16 септември 2008 (уредник).

 • Општествени и професионални должности:
Претседател на научен совет - двапати
Претседател на Сојузот на друштвата по македонски јазик и литература
Член на Сенатот на УКИМ.

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225