м-р Христина АНДОНОВСКАИме и презиме: м-р Христина АНДОНОВСКА

Датум и место на раѓање: 06.01.1973 (Скопје)

Интернет адреса:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научно звање: асистент-истражувач

Потесна област на научноистражувачки интерес: современ македонски јазик (синтакса, семантика, стилистика), контрастивна анализа меѓу францускиот и македонскиот јазик

Постдипломски студии

2008    Магистерски труд Глаголите на чувства во францускиот и во македонскиот јазик - контрастивна семантичко-синтаксичка анализа (Универзитет Нова Сорбона - Париз 3, Париз)

2006-2008     Универзитет Нова Сорбона - Париз 3, Париз

1996-1998     Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје (Катедра за македонски јазик    и јужнословенски јазици)

Високо образование

1991-1996     Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје ( Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици)

Учество во научноистражувачки проекти

2007 -     Речник на синоними во македонскиот јазик (Институт за македонски јазик Крсте Мисирков – Скопје)

1997-2002     Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи (Одделение за современ јазик, Институт за македонски јазик Крсте Мисирков - Скопје)

Студиски престои

1995        Семинар за  чешки јазик (Плзењ, Чешка)

1998        Семинар за словенечки јазик (Љубљана, Словенија)

1998        Курс по општа лингвистика Вилем Матезиус (Прага, Чешка)

Монографии

2001    Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том V (Р-С), коавтор.

2001    Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том VI (Т-Ш), коавтор.

Научни трудови во списанија и зборници

1995    Лингвостилистички пристап кон циклусот Мрачи од Јордан Даниловски  (Втор научен собир на млади македонисти, Скопје, 86-96).

1996    Издавачката дејност на Филолошкиот факултет од 1946 до 1996   (Литературен збор XLIII, бр. 5-6, Скопје, 131-135).

1997    Стилската функција на категоријата време - врз примери од книгата Забранета одаја од Славко Јаневски (Трет научен собир на млади македонисти, Скопје, 119-128).

1998     Прв научен собир на млади македонисти (Македонски јазик XLV-XLVII, Скопје,  414-422).

2000    Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том II (Македонски јазик XLVIII-L, Скопје, 329-335).

2000    Јазикот во упатствата на лековите и во рекламниот материјал посветен на нив, коавторство  (Македонскиот јазик во јавното општење, Скопје, 306-323).

2001    Глаголи на страв - обид за интенцијално-синтаксичка анализа  (Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Скопје, 73-80).

2001    Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том V (Р-С), коавтор.

2001    Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи, том VI (Т-Ш), коавтор.

2003    Krste Misirkov – vie et oeuvre (VIII Colloque international Journées macédoniennes, Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris).

2006    Continuité et spécificité de la langue macédonienne (IX-X Colloque international Journées macédoniennes, Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris).

2009    Прирокот во текстот на Законот за употребата на македонскиот јазик – од стилска гледна точка (Литературен збор, бр. 1-3, Скопје, 19-24).

Членства во научни и други професионални асоцијации

2003-2007       Conseil des enseignants du Département Europe centrale et orientale  - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris

2005-2007      Centre d’études balkaniques - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris

Општествени и професионални должности

2007 -     асистент-истражувач на проектот Речник на синоними во македонскиот јазик

2002-2007    лектор по македонски јазик во Институтот за ориентални јазици и цивилизации – ИНАЛКО во Париз (Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO, Paris)

1997-2002    помлад асистент-истражувач на проектот Интенцијално-синтаксички речник на македонските глаголи


 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225