ДИРЕКТОР
проф. д-р Елена ЈОВАНОВА-ГРУЈОВСКА Биографија
виш научен соработникНАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ КАДАР
м-р Христина АНДОНОВСКА
Биографија
асистент-истражувач
д-р Наталија АНДРИЈЕВСКА
Биографија
научен советник
д-р Снежана ВЕЛКОВСКА
Биографија
научен советник
д-р Снежана ВЕНОВСКА-АНТЕВСКА
Биографија
научен советник
д-р Симона Груевска-Маџоска
Биографија
научен советник
д-р Светлана ДАВКОВА-ЃОРГИЕВА Биографија
научен советник
д-р Олгица ДОДЕВСКА-МИХАЈЛОВСКА
Биографија
виш научен соработник
д-р Александра ЃУРКОВА Биографија
научен советник
д-р Елка ЈАЧЕВА-УЛЧАР Биографија
научен советник
д-р Веселинка ЛАБРОСКА Биографија
научен советник
д-р Весна КОСТОВСКА Биографија
научен соработник
д-р Лилјана МАКАРИЈОСКА Биографија
научен советник
д-р Весна МИОВСКА Биографија
научен соработник
проф. д-р Васил Дрвошанов
Биографија
научен советник
д-р Мери МОМИРОВСКА Биографија
научен соработник
д-р Снежана ПЕТРОВА-ЏАМБАЗОВА Биографија
научен соработник / доцент
д-р Фани СТЕФАНОВСКА-РИСТЕСКА
Биографија
научен соработник
д-р Еленка СТОЕВСКА-ДЕНЧОВА Биографија
виш научен соработник
д-р Лидија ТАНТУРОВСКА Биографија
научен советник
м-р Катица ТОПЛИСКА-ЕВРОСКА
Биографија
асистент-истражувач
д-р Катица ТРАЈКОВА Биографија
научен советник
проф. д-р Гоце ЦВЕТАНОВСКИ Биографија
научен советник
д-р Мери ЦУБАЛЕВСКА Биографија
научен советник
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ КАДАР
Коста АРГИРОВСКИ
домаќин, шофер, референт по ОНО
Марија ЃОШОВА
секретар
Олга МИЦЕВСКА
телефонист-портир
Весна ЈОВЧЕВСКА
одговорен сметководител
Весна КАТАРЏИЕВА-МОМИРОВСКА
библиотекар, koректор, технички уредник

Горица СТАНИШКОСКА

архивар
Тоде АНЧОВ, Атанас КОЗАРОВСКИ
хигиеничари
Бране НИКОДИНОСКИ, Наце МАЛКОВ

ноќен чувар
 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225