Датум и место на раѓање: 13.7.1951, Моноспитово, Струмичко
Научно звање: научен советник/редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес:
дијалектологија, лексикологија, ономастика, семантика, македонски јазик
Докторска дисертација:
Анатомската лексика за човекот во македонските говори во компарација со состојбата во српскохрватскиот јазик, Приштина, Филозофски факултет
Постдипломски студии:
Кајларскиот говор, Скопје, Филолошки факултет
Високо образование:
Филолошки факултет, Група за историја на книжевностите на народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со македонски јазик
Учество на научноистражувачки проекти:
Општословеснки лингвистички атлас
Општокарпатскиот дијалектен атлас
Македонски дијалектен атлас
Толковен речник на македонскиот јазик
The Republic of Macedonija
Реструктуирање на образовниот процес на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
Студиски престои:
1999 година престојувал на Колеџот за наставници (Hanzehogeschool) во Хронинген, Холандија
2001 година престојувал на Универзитетот на надежта во Ливерпул, Велика Британија
.
Монографии:
I. „Фолклорни дијалектни текстови од Кајларско“. – Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Библиотека на списанието „Македонски фолклотр“, 25, Скопје, 1992, 61 стр. (281–341).
II. Кајларскиот говор. – Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, книга 21, 1993. – 172 стр., 24 см.
Рецензии:
1. Елена Стоевска-Денчова: „Трајно сведоштво (Васил Дрвошанов: ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 1993)“. – Нова Македонија, 21.X 1993, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
2. Првослав Радић: „Монографија о једном јужномакедонском словенском говору (Васил Дрвошанов: ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Посебни изданија, књига 21, Скопје, 1993, 1– 174)“. – Balcanica, Annuare de l’Institut des Etudes Balkaniques, XXIV, 1993, 274–276, Akademie serbe des Sciences et des Arts, Institut des Etudes Balkaniques, Belgrade.
3. Веселинка Лаброска: „Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Скопје, 1993“. – Македонски фолклор, XXV, 1993, 51, 113–117, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
4. Piter Hill: „Drvosanov, Vasil. ’Kajlarskiot govor‘. Skopje, 1993, 172 pp., tehts, map“. – Australian Slavomic and East European Studies (Formerly Melbourne Slavonic Studies), Volume 9, Number 1, 1995, 163–165, Journal of the Australian and New Zealand Slavists Association and of the Australian Association for Communist and Post-Communist Studies.
5. Вангел Качев: „Народниот говор како трајно сведоштво за националниот идентитет на Македонците што живеат надвор од границите на Република Македонија (Д-р Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Посебни изданија, книга 21, Скопје, 1993“. – Етнолог, IV, 1995, 6, 234–236, Здружение на етнолозите на Република Македонија : Музеј на Македонија, Скопје.
6. Вангел Качев: „В. Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘. Посебни изданија, Кн. 21, Скопје, 1993“. – Этнографическое обозрение, 1996, 1, Январь-февраль, 141–142, Российская академия наук, Институт этнологии и антропонимии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Москва.
7. Светлана Давкова-Ѓорѓиева: „Одбрана пред заборавот (Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘ – Скопје, Скопје, 1993, 173“. – Историја, XXIX, 1993, 1–2, 147–148, Здружение на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
8. Zdenka Ribarova, Liljana Makarijoska: „Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk ve Skopji (léta 1993–1999)“. – Slavija časopis pro slovanskou filologii, Ročnik 69, 478–484, посебно 481, Praha 2000.
III. Прилепскиот говор: (1941) / Круме Кепески; приредил Васил Дрвошанов. – Скопје: Култура, 1993. – 121 стр.: факс.; 20 см. – (Библиотека Лингвистика).
Рецензии:
1. Д-р Стојан Ристески: „Значаен прилог (Круме Кепески: ’Прилепскиот говор‘ во подготовка на д-р Васил Дрвошанов, ’Култура‘, Скопје, 1993 година). – Нова Македонија, 12.I 1994, НИП „Нова Македонија“, Скопје; – Во книгата: Д-р Стојан Ристески, Прилози за историјата на македонскиот јазик, 256–260, Книгоиздателство Macedonia Prima, Охрид 2000.
2. Д. В.: „Значаен монографски труд (Круме Кепески, ’Прилепскиот говор /1941/‘, приредил Васил Дрвошанов, ’Култура‘, Скопје 1993). – Македонија, XXIX, 1993, 487, 33, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
3. Славко Здравковски: „’Прилепскиот говор‘ од Круме Кепески, приредил Васил Дрвошанов“. – Просветноо дело, XLIX, 1995, 2, 100–101, Орган на педагошките друштва на РМ, Скопје.
IV-1. Ономастикон – речник на лични имиња. – Скопје : Детска радост, 1994. – 116 стр.: 20 см.
Рецензија:
Д-р Стојан Ристески: „Вредно антропонистичко дело (Васил Дрвошанов: ’Ономастикон – речник на лични имиња‘, ’Детска радост‘, – Скопје, 1994)“. – Око, Македонска ревија за литература, број 19, мај 1996, 130–131, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје; – Во книгата: Д-р Стојан Ристески, Прилози за историјата на македонскиот јазик, 261–264, Книгоиздателство Macedonia Prima, Охрид, 2000.
IV-2. Ономастикон – речник на лични имиња, II издание. – Скопје : Детска радост, 1995. – 112 стр.: 20 см.
V. Автори и дела, I. – .Скопје : Детска радост, 2001. – 168 стр.: илустр.; 20 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
Рецензии:
1. Д-р Благој Стоичовски: „Значаен труд на огледи (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I дел, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Разгледи, Списание за литература, уметност и култура, XLV, 2002, 1–2, 122–124, Скопје.
2. Убавка Гајдова: „Два нови труда на Васил Дрвошанов (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I и ’Дијалектолошки студии‘, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 5–6, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
VI. Дијалектолошки студии. – .Скопје : Детска радост, 2001. – 287 стр.: илустр.; 21 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
Рецензии:
1. Веселинка Лаброска: „Васил Дрвошанов, ’Дијалектолошки студии‘, ’Детска радост‘, Скопје 2001)“. – Македонски јазик, LIII, 2002, 149–152, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
2. Убавка Гајдова: „Два нови труда на Васил Дрвошанов (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I и ’Дијалектолошки студии‘, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 5–6, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
3. Славко Здравковски: „’Дијалектолошки студии‘, книга на Васил Дрвошанов: Вредно научно дело“. – Библиотекарство, 21, 2003, 1–2, 63–64, Библиотекарско друштво на Македонија, Скопје.
VII. Творештвото на Стојан Ристески. – .Скопје : Детска радост, 2002. – 308 стр.; 20 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
VIII. Толковен речник на македонскиот јазик, том I (А–Ж). – Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003. – XXI+640 стр. Главен редактор: д-р Кирил Конески, Редакција: д-р Снежана Велковска, д-р Кирил Конески, д-р Живко Цветковски (Коавтор).
IX. Анатомската лексика за човекот во македонските говори. – Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, книга 46, 2005. – 280 стр.: карти, 24 см.
X. Жени-творци во лингвистиката. – Скопје : Национален совет на жените на Република Македонија – СОЖМ, 2008. – 162 стр., 21 см.
Рецензија:
Гоце Цветановски: „Улогата на македонската жена како активен учесник во науката за јазикот во книгата ’Жени-творци во лингвистиката‘ од проф. д-р Васил Дрвошанов“. – Литературен збор, LVI, 1–3, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
XI. Македонски дијалектен атлас : пролегомена. – Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2008. – 146 стр. : карти 18х28 см. Главен редактор: д-р Убавка Гајдова, Редакција: д-р Убавка Гајдова, д-р Светлана Давкова-Ѓоргоиева, д-р Веселинка Лаброска, д-р Марјан Марковиќ, д-р Еленка Стоевска-Денчова, д-р Гоце Цветановски (Коавтор).
XII. Лингвистичките дела на Олга Иванова. – Скопје, Јофискен, 2010. – 167 стр., 21 см.
Рецензија:
Лидија Тантуровска: „Делата зборуваат сами по себе (Васил Дрвошанов, Лингвистичките дела на Олга Иванова, Скопје, 2010“. – Македонски јазик, LXI, 226–230, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
XIII. Сведоци на времето. – Скопје, Анима, 2010, 164 стр.: илустр., 20 см.
Рецензија:
Никола Алтиев: „Јазикот не се заборава: Васил Дрвошанов, Сведоци на времето, Анима, Скопје, 2010“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2, 163–166, Современост, Скопје.
XIV. Кон роднинската терминологија на горанскиот говор. – Скопје: Бата прес, 2013. – 202 стр.; 24 см. – (Едиција Лингвистика).
Рецензија:
Веселинка Лаброска, „Монографија за горанскиот говоир (Васил Дрвошанов, Кон роднинската терминологија на горанскиот говор. – Бата прес Скопје, 2013)“. – Македонски јазик, LXIV, 2013, 221–224, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
XV. Книжевни написи. – Скопје: Современост, 2014. – 360 стр.; 21 см.
Рецензија:
1. Разме Кумбароски, „Книжевни наслади (Васил Дрвошанов, Книжевни написи, Современост, Скопје, 2014)“. – Акт, Списание за литература и култура, XI, 51–52, 18–19, УЛИС ДООЕЛ, Скопје.
2. Иван Котев, „Критички осветлувања (Васил Дрвошанов, Книжевни написи, изд. Современост, Скопје, 2014)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 63, 2, 110–113, Современост, Скопје.
XVI. Македонистички студии за Егејот. – Скопје: Бата прес, 2014. – 180 стр.; 24 см. – (Едиција Лингвистика).
Научни трудови во списанија, зборници и др.:
1. „Меѓудијалектниот контакт одразен во фолклорот на кајларското село Паљор (Егејска Македонија)“. – Македонски фолклор, XIII, 1980, 26, 157–162, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
2. „Зеница“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 6, 97–98, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
3. „Лексичката изоглоса гледа // пули во македонските дијалекти“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 5, 121–122, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
4. „Македонскиот говор во кајларскиот крај“. – Македонија, XXVII, 1981, 333, 12, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
5. „Називите на црнката (pupilla) во македонските говори“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 2, 55–58+карта, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
6. „Дијалектите – непресушен извор за збогатување на јазикот“. – Македонија, XXIX, 1982, 348, 13, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
7. „Клепка“. – Литературен збор, XXIX, 1982, 6, 114–115, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
8. „Називите на адамовото јаболко (pomum Adami) во македонските говори“.– Литературен збор, XXIX, 1982, 3, 79–84+карта, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
9. „Рамноправни јазици – рамноправни народи и народности“. – Комунист, X, 21.V.1082, Новинско-издавачка работна организација „Комунист“, Скопје.
10. „Глаголи со значење ’зборува (dicere)‘ во македонските говори. – Литературен збор, XXX, 1983, 1, 108–111, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
11. „Дијалектен материјал од с. Ранци (Кајларско). – Македонистика, 3, 1983, 221–225, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
12. „Дијалектите се чувари на јазикот“. – Стремеж, XXVII, 1983, 4, 398–409, Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп.
13. „E folmja e maqedonasve të rretit të Kajlarit“. – Jehona, XXI, 1983, 9–10, 117–130, НИП „Нова Македонија“, „Flaka e vëllazerimit“, Скопје.
14. „Повеќекратната димензионалност на топонимијата“. – Дело 74, X, 1983, 2, 513–520, Друштво за наука и уметност, Штип.
15. „Студентски лексикон“. – Студентски збор (1) 1.X 1983; (2) 11.X 1983; (3) 18.X 1983; (4) 25.X 1983; (5) 1.XI 1983; (6) 8.XI 1983; (7) 15.XI 1983; (8) 22.XI 1983; (9) 6.XII 1983; (10) 13.XII 1983; (11) 27.XII 1983; НИО „Студентски збор“, Скопје.
16. „Убав стил со јасни зборови“. – Студентски збор, 22.XI 1983, НИО „Студентски збор“, Скопје.
17. „Дијалектизмите како стилска ознака во творечкиот чин“. – Развиток, XXII, 1984, 1, 32–41, БИД „Мисирков“, Битола.
18. „Креации на зборот: Јазикот на Фазлија во романот ’Шенко‘ од Киро Донев“. – Просветен работник, 15.V 1984, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
19. „Именувањето на забите во македонските говори“. – Литературен збор, XXXII, 1985, 5, 81–87, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
20. „Имињата на прстите во македонските говори“.– Македонски фолклор, XVII, 1985, 36, 103–107, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
21. „Признавање на македонската самобитност“, Никифор Робовски: ’Македонија во современата чешка балканистика‘, Скопје, ’Мисла‘, 1985“. – Студентски збор, 10.X 1985, НИО „Студентски збор“, Скопје.
22. „Темелни лингвистички трудови (Прилози, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за лингвистика и литературна наука)“. – Македонски јазик, XXXVI–XXXVII, 1985, 394–404, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
23. „Говорот на Македонските Словени, д-р Радмила Угринова-Скаловска, ’Старословенски јазик за (III и IV година културолошка струка)‘, ’Просветно дело‘, Скопје 1986“. – Литературен збор, XXXIII, 1986, 5, 133–136, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
24. „Јазик со минато, сегашност и иднина, Трајко Стаматоски: ’Борба за македонски литературен јазик‘, Скопје, ’Мисла‘, 1986“. – Студентски збор, 22.IV 1986, НИО „Студентски збор“, Скопје.
25. „Акцентскиот систем на кајларскиот говор“. – Studia Linguistica Polono-Jugoslavica, 5, 1987, 83–99, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
26. „Лексичката изоглоса гледа // пули во македонските дијалекти“. – Др Стојан Ристески: Македонски текстови (Текстови са објашњењима и речником), 54–56, Универзитет Косова у Приштини, Филозофски факултет : Завод за уџбенике и наставна средства Социјалистичке Аутономне Покрајине Косова, Приштина 1987.
27. „Поливалентен дијалектолошки труд (Коста Пеев, ’Кукушкиот говор‘, кн. I, II, НИО ’Студентски збор‘, Скопје 1987, 1988)“. – Македонски јазик, XXXVIII–XXXIX, 1987, 367–370, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
28. „Презентирање на македонски текстови, (Др Стојан Ристески: ’Македонски текстови са објашњењима и речником)‘, 54–56, Завод за уџбенике и наставна средства САПокрајине Косова, Приштина 1987“.– Литературен збор, XXXIV, 1987, 1–6, 111–112, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
29. „Борба за опстојување и простумење, (Д-р Стојан Ристески, ’Две македонски судбини: Аргир и Тома Маринче‘, Охрид 1988)“. – Развиток, XXV, 1988, 7–8, 380–381, БИД „Мисирков“, Битола.
30. „Книга со фолклорно и национално значење, (Д-р Стојан Ристески: ’Костурчанки‘, ’Наша книга‘, Скопје 1988, 1–202“.– Македонија, XXXV, 1988, 423, 31–32, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
31. „Кон разграничувањето на кајларско-костурските говори“. – Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото, Реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 год. во Битола, 253–260, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје,1988.
32. „Кон семантиката на снага и мрша во македонските говори“. – Зборник во чест на Крум Тошев (4 и 5 декември 1986 г.), 109–113, Филолошки факултет, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје, 1988.
33. „Називите на бранот во македонските говори“. – Националнокултурната дејнсот во јужновардарскиот регион со посебен осврт на гевгелиско-дојранскиот крај во текот на XIX и почетокот на XX век, Материјали од Симпозиумот одржан во Стар Дојран на 27 и 28.VI 1987 година, 255–260, Совет на Дојрански ракувања, Гевгелија, 1988.
34. „Називите на крпата за бришење во македонските дијалекти во однос на македонскиот литературен јазик“. – Прилози, XXVIII, 1988, 48–49, 137–143, Друштво за наука и уметност, Битола.
35. „VII симпозиум на Дојранските ракувања“. – Гласник, XXXII, 1988, 1, 193–194, Институт за национална историја, Скопје.
36. „Богатството на македонскиот јазик“. – Наш свет, 4.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
37. „Богатството на македонската лексика“. – Просветен работник, 6.X 1989, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
38. „Дистрибуцијата на грчките лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Литературен збор, XXXVI, 1989, 5–6, 45–49, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
39. „Зборење и молчење на илјада начини“. – Наш свет, 25.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
40. „Ѕидар на македонското дело, Никола Петров Русински, ’Од моите спомени за Охридско-струшкиот револуционерен реон (1901–1902)‘, – НИО ’Студентски збор‘, Скопје 1989“. – Студентски збор, 19.XII 1989, НИО „Студентски збор“, Скопје.
41. „Кацара, завиок, гуд... а сите кадрави, Раскошен избор на зборови во македонските говори за само еден вид коса“. – Наш свет, 18.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
42. „Од македонската дијалектна ризница“. – Наш свет, 11.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
43. „Потрага по вистината, Д-р Стојан Ристески, ’Григор Прличев: Нови страници‘, Охрид 1989“. – Литературен збор, XXXVI, 1989, 3–4, 197–198, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
44. „Д-р Стојан Ристески, ’Легенди и преданија за Св. Наум‘, издание на Институтот за фолклор ’Марко Цепенков‘, Скопје 1990“. – Македонски фолклор, XXIII, 1990, 5, 187–188, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
45. „Д-р Стојан Ристески: ’Народни приказни, преданија и обичаи кај Египќаните / Еѓупците во Македонија‘, Независни изданија, 08, Охрид 1991“. – Македонски фолклор, XXIII, 1990, 46, 160–161, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
46. „Зела тарак па се реши“. – Наш свет, 21.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
47. „Јалак, вула, туканка... а исто е“. – Наш свет, 9.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
48. „Љубов на македонски начин“. – Наш свет, 7.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
49. „Од излак и пус до кајнак“. – Наш свет, 16.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
50. „Отпорот на македонскиот народ преку јазикот во народните песни“. – Дело 74, XVII, 1990, 1–2, 49–57, Друштво за наука и уметност, Штип.
51. „Паметиш или помниш“. – Наш свет, 28.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
52. „Прекарот во македонските говори“. – Наш свет, 10.I 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
53. „Ќарот и зијанот се браќа“. – Наш свет, 2.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
54. „Што е тоа фтис, шкам, скрка“. – Наш свет, 23/30.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
55. „Изразување на семемата ’кадрав‘ во македонските говори“. – Литературен збор, XXXVIII, 1991, 3–4, 69–74, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
56. „Моќта на дијалектизмите во литературното творештво“. – Далги, I, 1991, 2. 18. Општествено претпријаљтие – Радио Охрид, Охрид.
57. „Нови лингвистички трудови (Прилози, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за лингвистика и литературна наука)“. – Македонски јазик, XLII–XLIV, 1991, 434–442, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
58. „Одбрана на достоинството (Д-р Стојан Ристески, ’Една голооточка голгота: Стојмир Јорданоски-Мирче‘, Независни изданија, 12, Охрид 1991“. – Студентски збор, 30.X 1991, НИО „Студентски збор“, Скопје.
59. „Стражар на слободата (Д-р Стојан Ристески, ’Партизански одред Славеј‘, Скопје 1990“. – Студентски збор, 27.II 1991, НИО „Студентски збор“, Скопје.
60. „Дијалектите во егејскиот дел на Македонија“. – Во книгата: Кирил Пенушлиски, Народната култура на Егејска Македонија, 69–89, Мисла, Скопје, 1992.
61. „Континуитетот на Мисирковата мисла, Д-р Стојан Ристески: ’Една необјавена македонска граматика од 1944 година на Ѓорѓи Киселинов‘, ’Независни изданија‘, Охрид 1991 година“. – Нова Македонија, 14.IV 1992, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
62. „Лексичко-семантички разновидности во македонските говори од областа на анатомската лексика“. – XVIII научна дискусија (Охрид, 12–14 август 1991 г.), 165–171, Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1992.
63. „Македонските фолклорни материјали на Андре Мазон како извор на дијалектната лексика“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 49, 247–252, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
64. „Научната енергија на проф. д-р Кирил Пенушлиски и неговите човекови доблести“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 50, 271–272, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
65. „Песни и јазик оттргнати од заборав (Стерјо Спасе, ’Македонски народни песни од Мала Преспа – Албанија‘; подготвил д-р Благој Стоичовски, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје : Институт за национална историја – Скопје, Народни песни, кн. 10, Скопје 1992)“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 50, 251–252, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
66. „Исконските корења на македонството (Д-р Стојан Ристески, ’Преспа под Албанија и нејзини народни умотворби‘, НИП ’Ѓурѓа‘, Независни изданија , 26, Охрид 1993)“. – Македонија, XL, 1993, 484, 36–37, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
67. „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, 28–30, Project Directed by Ljubomir Jakimovski, Ph. D., Goce Delčev, Skopje, 1993.
68. „Борба за духовна слобода (Д-р Александар Трајановски, ’Словата на Кузман Шапкарев /1830–1884/‘, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид, 1993)“. – Современост, XLIII, 1994, 1–2, 228–230, Републичка заедница на културата, Скопје.
69. „Кон разграничувањето на преспанско-костурските говори“. – Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Научен собир, Скопје, 23–24 декември 1991, 61–67, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1994.
70. „Македонските дијалектни разновидности за деловите на вратот кај човекот во споредба со состојбата во српскохрватскиот јазик“. – XX научна дискусија на XXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 30.VII – 13.VIII 1993 година, 51–68, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1994.
71. „Осврт за животот и делото на Круме Кепески: Длабока трага во македонистиката“. – Просветен работник, 16.I 1994, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
72 „Самобитноста на македонскиот јазик“. – МК ревија, Информативно илустрирано гласило, I, 1994, 4–5, 39–40, АПЗМГ „Глобус“ доо, експорт-импорт, Скопје.
73. „Струшки дијалектни црти во песните од другите македонски краишта во Зборникот на Миладиновци“. – Зборникот на Миладиновци, Материјали од Научниот собир по повод 130-годишнината од издавањето на Зборникот на Миладиновци одржан во Струга на 29 и 30 јуни 1991 година, 247–256, Друштво за наука и уметност „Браќа Миладиновци“ – Струга, Струга, 1994.
74. „Творештвото на Круме Кепески: Истакнат педагог, лингвист и граматичар“. – Нова Македонија, 13.IV 1994, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
75 „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, II издание, 36–38, Project Directed by Ljubomir Jakimovski, Ph. D., Goce Delčev, Skopje, 1994.
76. „Борба за духовна слобода (Александар Трајановски, ’Словата на Кузман Шапкарев /1830–1884/‘, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид 1993)“. – Годишен зборник, Книга 1, 1995, 193–195, Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје.
77. „Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија“. – Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци, 37–43, Републичка заедница на културно-научните манифестации на Македонците муслимани, Скопје, 1995.
78 „За Збигњев Голомб како проучувач на македонскитеб говори“. – Предавања на 27. меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 5.–19.08. 1994, 56–76, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1995.
79 „Јазикот во документите на партиските кадри од Куманово и Кумановско во НОВ и Револуцијата“. – Историја, XXXI–XXXII, 1995, 1–4, 89–92, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
80. „Македонскиот литературен јазик и кривопаланечкиот говор“. – Литературен збор, XLII, 1995, 1–2, 91–95, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
81. „Значаен педагошко-лингвистички труд (’Детскиот говор: следење и испитување‘ – д-р Јелица Николовска, Универзитетска печатница ’Св. Кирил и Методиј‘, Скопје 1996 г.)“. – Трибина, Информативно гласило на производителите на храна, L, 2339, 15–31 косар 1996, 22, Издава: ПИНТ „ТМ“ (Претпријатие за издаваштво, новинарство и графика „Трибина македонска“), Скопје.
82. „Кратовскиот говор во времето на Павел Шатев“. – Павел Шатев – време, живот, дело (1882–1951), Прилози од Научниот собир одржан на 15 и 16 март 1992 година во Кратово, 149–153, Институт за национална историја – Скопје : Собрание на Општина Кратово, Скопје, 1996.
83. „Лексикализирање на одделни извици во македонските говори“. – Студии за македонскиот јазик, литература и култура / Studies in Macedonian Language, Literature and Culture, Зборник, Реферати од Втората македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонскиот јазик, литература и култура“, Охрид, 16–19 август 1994, 157–163, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 1996.
84. „Семантичките иновации на лексемата брлог и нејзините паралели во македонските говори“. – Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Реферати од Научниот собир одржан во Скопје на 16 и 17 декември 1993, 177–181, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, Посебни изданија, кн. 24, Скопје, 1996.
85. „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, III издание, 23–24, Project Director: Ljubomir Jakimovski, Ph. D., SIBIS, Skopje, 1996.
86. „Белешки за јазикот во документацијата на Петре Пирузе-Мајски“ – Петре Пирузе-Мајски: време, живот, дело (1907–1980), Прилози од Научниот собир одржан на 18 и 19 јуни 1993 година во Охрид, 247–249, Институт за национална историја – Скопје : Општина Охрид, Скопје, 1997.
87. „З(л)а употреба(та) на наводниците и на полунаводниците“. – Јазикот во практиката, II, 1997, 5, 31–35, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
88. „Локалниот говор и наставата“. – Просветно дело, LI, 1997, 1, 89–94, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје.
89. „Македонстката Yumi Nakajima“. – Akebono, Bulletin – Japan Information Center, vol. 3, No. 1, Jan.–Feb.–Mar. 1997, 19–20, Skopje / Мугри, Билтен – Јапонски информативен центар, 3, 1, Јан.–Фев.–Март 1997, 19–20, Скопје.
90. „Образовните можности и шанси на невработените во новите демократско-плурални услови“. – Просветно дело, LI, 1997, 4, 10–13, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје.
91. „Проучувањата на македонските дијалекти во Егејска Македонија“. – Педесет годоини на македонската наука за јазикот, Прилози од Научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопје, 301–315, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1997.
92. „Госпоѓо министер или госпоѓо министерке?“ – Вечер, 13 и 14.VI 1998, НИП „Нова Македонија“, АД Скопје.
93. „За јазикот на Славко Јаневски (Кон маркираните именски групи во поезијата за деца на Славко Јаневски)“. – Литературен збор, XLV, 1998, 3–4, 13–18, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
94. „За називите на политичките партии од правописен аспект“. – Јазикот во практиката, III, 1998, 7, 10–14+34–36, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје; – Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик (Материјали од Научниот собир „Конкретна примена на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо во службената и јавна комуникација“, одржан на 6 јуни 1997 г. во хотелот „Молика“ на Пелистер, Битола), 33–38, Друштво за наука и уметност – Битола : Факултет за учители – Битола, Битола, 1998.
95. „За правописната недоследност кај некои лични имиња“. – Јазикот во практиката, III, 1998, 8, 5–8, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
96. „Јазикот на весникот ’Дедо Иван‘“. – Годишен зборник, 47–69, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 47–49, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 1998.
97. „Литературниот јазик – одлика на културен човек (Д-р Стојан Ристески: ’Прилози за писмените задачи и за литературниот јазик‘, НИРО ’Просветен работник‘, Скопје, 1983 година)“. – Просветен работник, 15.II 1998, Весник на просветните работници на Република Македонија, Скопје.
98. „Образовните можности и шанси на невработените во новите демократско-плурални услови“. – Преквалификации и стручно оспособување на технолошкиот вишок и повратниците од странство во функција на актуелните потреби и на развојните перспективи на македонското стопанство, Книга на соопштенија и излагања, 81–84, Работнички универзитет „Кочо Рацин“, Скопје, 1998.
99. „Размисли за функцијата на македонскиот јазик во едукацијата на припадниците од националностите“. – Просветно дело, LII, 1998, 1, 12–16, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје; – Профилирањето, образованието и оспособувањето на воспитувачките и наставничките кадри како носители на едукациските процеси во Република Македонија / Profiling, Educating and Qualiflyng Educators and Teachers Advocates of the Educational Processes in the Republic of Macedonia, Зборник на трудови од Научниот собир одржан на 7–8.XII 1998 година, 171–175, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 1998.
100. „Јазикот во изборните програми на политичките партии“. – Јазикот во практиката, (1) IV, 1999, 9, 5–19; (2) IV, 1999, 10, 5–15; (3) IV, 1999, 11, 5–18, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
101. „Јазикот и едукацијата“.– Просветно дело, LIII, 1999, 4, 10–19, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје;
102. „Необјавениот труд ’Прилепскиот говор‘ од 1941 г. на Круме Кепески“. Книга за Круме Кепески, По повод 90 години од раѓањето (1909–1999), 22–35. Приредил Петар Бачанов, „Просветно дело“, Скопје, 1999.
103. „Неопходен лексикографски труд (Лилјана Димитрова, Ники Кирјазовска-Јовановиќ, ’Лексикон со поими од областа на библиотекарството, книжевноста, издаваштвото, печатарството и информациската наука‘, Книгоиздателство ’Матица македонска‘, Скопје 1999)“. – Библиотекарска искра, 17, 1999, 1–2, 114–116, Библиотекарско друштво на Македонија, Скопје.
104. „Патриотски поетски изблици (Д-р Благој Стоичовски, ’Во земјата на солзите‘ /Поезијатата на Никола Киров Мајски/, МИС, Скопје, 1998)“. – Современост, XLIX, 1999, 4–5, 243–246, Републичка заедница на културата, Скопје.
105. „Дијалектните разновидности на некои лексеми од областа на анатомијата“.– Годишен зборник, 57–74, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 57–74, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 2000.
106. „Д-р Стојан Ристески, ’Судени за Македонија /1945–1985/“. – Македонија, Илустрирана ревија за иселениците од Македонија, XLVII (1 октомври 2000), 583, 72–73, Агенција за иселеништво, Скопје.
107. „За јазикот на Славко Јаневски (Кон маркираните именски групи во поезијата за деца на Славко Јаневски)“. – Традиционалното и современото во воспитно-образовната теорија и практика, Зборник на трудови од тематска расправа, 87–91, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 2000.
108. „Јазикот во изборните програми на политичките партии“. – Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник на трудови од собирот, одржан на 18–19 февруари 1999, 211–228, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 3, Скопје, 2000.
109. „Јазични толкувања (Д-р Стојан Ристески, ’Прилози за историјата на македонскиот јазик‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Нова Македонија (ЛИК), 21. и 22.X 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
110. „Јасни претстави за македонската историска реалност (Д-р Стојан Ристески, ’Навраќања на историски теми‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Нова Македонија (ЛИК), 9. и 10.XII 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
111. „Кратките форми на повратната заменка“. – Литературен збор, XLVII, 2000, 4, 127–129, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
112. „Литературно-фолклорни толкувања (Д-р Стојан Ристески, ’Литературно-фолклорни прилози‘, Macedonia Prima, Охрид 1999)“. – Нова Македонија (ЛИК), 4. и 5.XI 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
113. „Makedon ağızlannda Insan Anatomisine Türkçe Kelimer“. – Vardar, (1) Sayı 131, Yıl 6, 14.10.2000; (2) Sayı 132, Yıl 6, 21.10.2000; (3) Sayı 133, Yıl 6, 29.10.2000; (4) Sayı 134, Yıl 6, 8.11.2000; (5) Sayı 135, Yıl 6, 15.11.2000; (6) Sayı 136, Yıl 6, 29.11.2000; (7) Sayı 137, Yıl 6, 5.12.2000; (8) Sayı 138, Yıl 6, 13.12.2000; „Tokat“ – Gazete, Yayın ve Ithalat-IHracat LTD. Sirketi, Üsküp.
114. „Македонстката Yumi Nakajima“. – Akebono, Bulletin – Society for Macedonian-Japanase Friendship and Cooperation, Jubilary issue, april 26, 2000, 17–18, Skopje / Мугри, Билтен – Друштво на македонско-јапонско пријателство и соработка, Јубилејно издание, 26 април 2000 година, 17–18, Скопје.
115. „Називите на факултетите и на институтите при Универзитетот ’Св. Кирил и Методиј‘“. – Јазикот во практиката, V, 2000, 12, 9–12, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
116. „Орде Иваноски, ’Преродбенската делотворност на социјалистичката мисла во Македонија‘, Социјалистичка партија на Македонија, Скопје 2000, 111“. – Историја, XXXVI, 2000, 1–2, 141–143, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
116. „Стојан Ристески: ’Голготата на Гоцевата внука Катерина Трајкова Нурџиева‘, Macedonia Prima, Охрид 1997)“. – Гласник, 44, 2000, 1, 158–160, Институт за национална историја, Скопје.
118. „Сто на сто“. – Вечер, 6 и 7.V 2000, НИП „Нова Македонија“, АД Скопје.
119. „За анатомските лексеми во трудовите на Оливера Јашар-Настева објавувани во списанието ’Македонски јазик‘“. – Македонската лексикологија и лексикографија, Зборник на трудови од собирот, одржан на 15–16 март 2001, 51–67, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 6, Скопје, 2001.
120. „За називите на установите од правописен аспект“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 13, 5–9, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
121. „За некои јазични црти во песните на Благоја Корубин“. – Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Зборник на трудови од собирот, одржан на 1–2 март 2000, 234–241, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 4, Скопје, 2001.
122. „Кон уметничкото дело на Стојан Ристески“. – Македонски писател, 1, 15.12.2001, 18–21, Гласило на истоимената издавачка куќа при Графичкиот погон „Алфа 94“, Скопје.
123. „Кон хомофоните во македонскиот јазик“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 15, 18–30, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
124. „Огнена апостолка на вистината (Стојан Ристески, ’Естреја. Повест за херојката Естреја Овадја-Мара‘, ’Ирис‘, Струга 2001)“. – Раст, I, 2001, 1, 84–91, Дом на културата Битола, Битола.
125. „Осветлување на глаголот“. – Нова Македонија (ЛИК), 14..II 2001, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
126. „Правопис на имињата на месеците“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 14, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
127. „Пронајден простор (Д-р Стојан Ристески, ’Волино‘, Одбор за издавање на монографијата ’Волино‘ – Волино, Охрид 1995)“. – Портал, II, 2001, 2, 88–92, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
128. „Раскази на социјални теми (Стојан Ристески, ’Невреме, Слики од ропскиот живот‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Современост, L, 2001, 1–3, 259–261, Републичка заедница на културата, Скопје.
129. „’Стенографски белешки од Првата јазична комисија‘ на д-р Стојан Ристески: На јазикот работеле три јазични комисии“. – Дневник, 26.IV 2001, Круг д.о.о. Скопје.
130. Стојан Ристески, ’Лешани‘, Струга 2000“. – Историја, XXXVII, 2001, 1–2, 142–145, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
131. „Толкувачи на македонската јазична самобитност“. – Нова Македонија (ЛИК), 31..X 2001, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
132. „’Турските лексички елементи во македонскиот јазик‘ на Оливера Јашар-Настева: Уникатен јазичен труд“. – Дневник, 13.VI 2001, Круг д.о.о. Скопје.
133. „Дијалектните разновидности на лексемата *likъ“. – Литературен збор, XLIX, 2002, 5–6, 3–5, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
134. „Дроб а не џигер“. – Јазикот во практиката, VII, 2002, 17, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
135. „Јазичното образование на воспитувачот“. – Образовни рефлексии, Списание за теорија и практика во воспитанието и образованието, 2–3, 2002, 11–15, Биро за развој на образованието, Скопје.
136. „Кајларскиот говор – отпорен на вековите“. – Портал, III, 2002, 4, 74–76, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
137. „Лексикализирање на збирната множина на -је во еден препев“. – Јазикот во практиката, VII, 2002, 16, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
138. „Лексичките колебања на називите претприемач и претприемништво“. – XXVIII научна конференција на XXXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13–14 август 2001 година, 169–177, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2002.
139. „Лексичките разновидности на семемата ’лице‘“. – Педагошка практика, I, 2002, 1, 22–26, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје.
140. „Macedonian and Neighbouring Languages“. – The Republic of Macedonija, Fourth Edition, 73–77, For the Publisher: Goran Jakimovski, Angel Georgievski, SIBIS, Skopje – Skenpoint, Skopje, 2002.
141. „Називи на делови од главата и нивните дијалектни разновидности“. – Воспитание, Списание за теорија и практика, II, 2002, 2, 53–64, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Говце Делчев“ – Штип.
142. „Повеќевековно јазично зрачење (Првослав Радић, ’Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском‘, Институт за српски језик САНУ, Библиотека јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 17, Београд 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 2002, 3–4, 115–133, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
143. „Територијалниот фактор и факторот свесно насочување при нормирањето на зборовите“. – Норма и речник, Зборник на трудови од собирот, одржан на 13–14 март 2002, 69–75, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 7, Скопје, 2002.
144. „Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра“. – Македонски јазик, LIV–LV, 2003, 73–80, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
145. „Јазичното образование на воспитувачот“. – Зборник „Процесите на депедагогизација и политизација во образованието“, Трудови од одржаниот Научен собир на 16–17 мај, 2001 год. Во Скопје во организација на Сојузот на просветните работници на Р. Македонија, 251–255, Сојуз на просветните работници на Република Македонија, Скопје, 2003.
146. „Образец во лингтвистиката и во литературата“. – По што го запаметив Конески. 94–95, Фондација за македонски јазик „Небрегово“, Едиција „Македонски збор“ 2, Скопје, 2003.
147. „Отслик на творечкиот подем“. – Литературен збор, L, 2003, 5–6, 7–9, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
148. „Патоказ за црковна и национална слобода (Д-р Стојан Ристески, ’Свештеникот Васил Попангелев‘ ИРИС, Струга 2003)“. – Годишен зборник, Книга 9, 2003, 169–171, Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје.
149. „Противречности во наставната програма по македонски јазик“. – Современото предучилишно воспитание и основно образование – состојби и перспективи, Научен собир – Охрид, 4 и 5 октомври 2002 г., 249–252, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, 2003.
150. „Турските лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Јазикот во практиката, (!) VIII, 2003, 18–19, 8–15; (2) VIII, 2003, 20. 5–10, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
151. „Враќање од пеколот (Д-р Стојан Ристески, ’Голооточка исповед на Тане Танески‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Нова Македонија, (1) 2–3.X 2004; (2) 9–11.X 2004; (3) 16–17.X 2004, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
152. „За некои јазични промени во Уставот на Република Македонија“. – Општествените промени и јазикот, Зборник на трудови од собирот, одржан на 13 март 2003, 17–33, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 10, Скопје, 2004.
153. „Изразување на семемата ’рбет во македонските говори“. – Литературен збор, LI, 2004, 1–3, 9–14, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
154. „Јунак на епопејата од Рашанец (Д-р Стојан Ристески, ’Војводата Аргир Маринче‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Историја, XL, 2004, 1–2, 210–213, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
155. „Македонскиот јазик во образованието на учителот“. – Просветно дело, LVII, 2004, 2, 30–35, Здружение на предучилишните, училишните и домските педагози и претпријатието „Просветно дело“, Скопје.
156. „Обелоденети злонамерности (Стојан Ристески: ’Моите кодоши‘, Macedonia Prima, Охрид 2001)“. – Гласник, 48, 2004, 1–2, 299–301, Институт за национална историја, Скопје.
157. „Природата е свет храм (Д-р Стојан Ристески, ’Охридското Езеро и неговата заштита‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Екологија, X, 2004, 83, 4, Здружение за заштита на природата и здравјето, Скопје.
158. „Турските лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Јазикот во практиката, (3) IX, 2004, 21, 5–11, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
159. „Фактори што го загрозуваат македонскиот дијасистем“. – Нова Македонија (ЛИК), 29.IX 2004; ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
160. „Воспев за филигранистот (Д-р Стојан Ристески, ’Златните раце на Вангел Деребан‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Портал, VI, 2005, 13–14, 107–112, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
161. „Дијалектите во едукативниот процес“. – Воспитно-образовните функции на предучилишното и на основното образование во современите услови, Научен собир – Струга, 14–16 октомври 2004 година, 61–75, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 2005.
162. „Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра“. – Годишен зборник, 31–40, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 31–40, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 2005.
163. „Изразување на семемите уста и усна во македонските говори“. – Ареална лингвистика – теории и методи. Материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески, 285–296, Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, Скопје, 2005.
164. „Метафоричнооста на растителниот свет при именувањето делови од човечкото тело“. – Македонски јазик, LVI, 2005, 69–76, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
165. „Органска поврзаност на македонскиот дијасистем (Еленка Стоевска-Денчова, ‘Кривопаланечкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘,Посебни изданија, кн. 42, Скопје 2004)“. – Македонски јазик, LVI, 2005, 259–272, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
166. „Сведоштва за духовната култура (’Охридски митрополиски кодекс‘, Приредиле: Д-р Стојан Ристески – Гоце Ангеличин Жура, НУ Завод за заштита на спомениците и културата и Музеј – Охрид, Охрид, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 7.XII 2005; ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
167. „Цунамите или цунамито?“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.I 2005, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
168. „Фактори што го загрозуваат македонскиот дијасистем“. – Актуелните состојби во македонскиот јазик, Зборник на трудови од тркалезната маса, одржана на 16 март 2004, 49–53, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 12, Скопје, 2005.
169. „(Адамово) јаболко“. – Утрински весник (Култура), 1.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
170. „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – Поврзаноста на горанскиот говор со македонскиот дијасистем“. – Нова Македонија (ЛИК), (1) 16.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – По пет беќара на једна дејка“, (2) 23.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – Девојче бело и црвено“, (3) 30.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката“, (4) 6.IX 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
171. „Дијалектите се корен на јазикот (Александра Попвасилева, ’Толковен речник на одбрани зборови од костурскиот дијалект‘, Макавеј, Скопје, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 15.III 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
172. „Дијалектолошко дело со исклучителна вредност (Стојка Бојковска, ‘Радовишкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2003)“. – Нова Македонија (ЛИК), 10.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
173. „Јазик со широка народна основа (Маријана Киш, ’Морфолошката структура на придавките во македонскиот литературен и дијалектен јазик‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 17.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
174. „Македонскиот јазик во образованието на учителот“. – Зборник 1002–2005 година, 132–137, Граѓанска асоцијација на учителите во Штип, Штип, 2006.
175. „Неисцрпно дијалектно богатство (Светлана Давкова-Ѓоргиева ’Лексиката на говорот на селото Чифлиџик – Демирхисарско /со краток осврт на граматичкиот опис/‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 19.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
176. „Неодминлив дијалектолошки труд (Веселинка Лаброска, ’Говорот на селото Кула – Серско‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2003)“. – Нова Македонија (ЛИК), 12.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
177. „Ново чудо на свети Наум (Д-р Стојан Ристески, ’Скулптурата Свети Наум – визија, сон, најаве‘, ИРИС, Струга, 2006)“. – Нова Македонија (ЛИК), 8.III 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
178. „Одгатка на една скратеница“. – Литературен збор, LIII, 2006, 4–6, 63–64, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
179. „Опстоен дијалектолошки труд (Гоце Цветановски, ’Каршијачкиот говор – Скопско /со посебен осврт на синтаксата/‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
180. „Ореов или оревов“. – Утрински весник (Култура), 17.XI 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
181. „Пишување голема буква“. – Вечер, 29. и 30.7.2006, Вечер прес ДОО, Скопје.
182. „Пишување на гласот ш“. – Шпиц, 20.7.2006, СИНИМ ДООЕЛ, Скопје.
183. „Поврзаност на македонските дијалекти (Еленка Стоевска-Денчова, ’Кривопаланечкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 3.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
184. „Продлабочена јазична анализа (Убавка Гајдова, ’Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструквии во југоисточните македонски говори‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2002)“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
185. „Разгатка на автор и на препевач“. – Огледало, Месечник на книжевните преведувачи на Македонија, XVII, 129, 31 октомври 2006, Сојуз на литературните преведувачи на Македонија, Скопје.
186. „Решена една загатка“. – Нова Македонија (ЛИК), 9.VIII 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
187. „Светилката свети“. – Утрински весник (Култура), 8.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
188. „Скратеница без точка“. – Утрински весник (Култура), 29.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
189. „Сплотени чувства (’Борис Трајковски – македонска тага и гордост‘, Приредил: Иван Василевски, Општинска матична библиотека ’Благој Јанков-Мучето – Струмица, Струмица, 2004)“. – Гласник, 50, 2006, 1, 249–253, Институт за национална историја, Скопје.
190. „Творац широког дијапазона (Проф. др Стојан Ристески: ’Записи за Миќуновиќ‘, ИРИС, Струга, 2005)“. – Поглед, први лист на српском језику у Републици Македонији, III, 2006, 19, 31, Поглед прес ДСОО, Скопје.
191. „Туѓото јазично влијание и именувањето на родителите во горанскиот говор“. – XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 15.VIII–17.VIII 2005, Лингвистика, 227–239, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2006.
192. „Употреба на голема буква“. – Утрински весник (Култура), 9. VIII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
193. „Цртичка во сожен збор“. – Утрински весник (Култура), 24.XI 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
194. „Божик и Божиќ“. – Утрински весник (Култура), 5.I 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
195. „Гласот џ“. – Утрински весник (Култура), 9.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
196. „Длабоки корени на македонските антропоними (Олга Иванова ’Македонски антропономастикон /XV–XVI век/‘, Скопје, 2006“. – Нова Македонија (ЛИК), 21.II 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
197. „Долговековна опстојба на македонските дијалекти (Стојка Бојковска, ’Мегленскиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2006)“. – Нова Македонија (ЛИК), 11.VII 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје; – Незаборав, XIII, 2007, 44, Гласило на Сојузот на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје.
198. „За некои роднински термини во горанскиот говор“. – Педагошка практика, VI, 2007, 1–2, 77–87, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје.
199. „Лексемите гледаник и гледаница во горанскиот говор“. – Литературен збор, LIV, 2007, 4–6, 75–82, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
200. „Македонска семејна сага“. – Поговор кон книгата Јаска [„Тажаленките на Мирјанка од Ранци (Четириесет траурни денови)“] од Методија Ст. Тошевски, 255–268, Матица македонска, Скопје, 2007.
201. „Манастирот Света Пречиста Кичевска – духовен центар (Д-р Стојан Ристески, ’Манастирот Света Пречиста Кичевска‘, Канео, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 31.X 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
202. „Манастирот Си свети – стар светилник (Д-р Стојан Ристески, ’Манастирот Си свети /Сите светии/‘, Канео, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 13.VI 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
203. „Неуморен просветен деец (Стојан Ристески – Наум Целакоски, ‘Димитар Узунов‘, Национална установа – Завод за заштита на спомениците и културата и Музеј – Охрид, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.IX 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
204. „Обновена црква – обновена душа (Д-р Стојан Ристески, ’Вишенската црква Света Петка‘, ИРИС, Струга, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.IX 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
205. „Одгатка на една скратеница“. – Литературен збор, LIV, 2007, 4–6, 111–112, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
206. „Отворете наводници!“ – Утрински весник (Култура), 9.III 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
207. „Откриена една енигма“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.XII 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
208. „Писмо и азбука“.– Akebono, Bulletin – Society for Macedonian-Japanase Friendship and Cooperation, vol. XIII, No. 2, Apr.May.June 2007, 30, Skopje / Мугри, Билтен – Друштво на македонско-јапонско пријателство и соработка, год. 13, бр. 2, апр.мај,јуни 2007, 30, Скопје.
209. „Пишување мала буква“. – Утрински весник (Култура), 12.I 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
210. „Превод и правопис“. – Утрински весник (Култура), 23.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
211. „Равенка, равенство или раменка, раменство?“ – Литературен збор, LIV, 2007, 1–3, 99–108, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
212. „Спас од заборав (Борис А. Панделишев и Лидија Дикова ’Моноспитово и моноспитовчани‘, Општинска матична библиотека ’Благој Јанков-Мучето – Струмица, Струмица, 2004)“. – Историја, XLIII, 2007, 1–2, 157–163, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
213. „Стаза или патека“. – Утрински весник (Култура), 9.III 2007; – 2.IV 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
214. „Хомоними“. – Утрински весник (Култура), 2.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
215. „Барам лице“. – Македонија (Култура), XLIX, 609, јули, 2008, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
216. „’Белички светости‘ од д-р Стојан Ристески: ’Свети Климент‘, прв манастир во Македонија“. – Македонско сонце, XV, 2008, 745, 48–49, АНИД „Македонско сонце“ ДООЕЛ, Скопје.
217. „Било кој или кој било“. – Форум (Култура), IV, 162, 31.10.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
218. „Бостан или лубеница?“ – Форум (Култура), IV, 130, 21.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
219. „Виљушкар“. – Форум (Култура), IV, 122, 25.1.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
220. „Врвен пролетерски поет (Д-р Стојан Ристески, ’Коста Абраш‘, Второ /изменето и дополнето/ издание, Печатница ’Коста Абраш‘ АД – Охрид, Охрид, 2008)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 56, 2008, 2, 131–134, Современост, Скопје.
221. „Географското име е сопствено име“. – Форум (Култура), IV, 134, 18.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
222. „Два месеца“. – Македонија (Култура), XLIX, 608, јуни, 2008, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
223. „Дела на светец преточени во умотворби (Д-р Стојан Ристески, ’Чудата на свети Наум‘, Канео, Охрид, 2005)“. –  Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 153–162, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
224. „Дијалектите се корен на јазикот (Александра Попвасилева, ’Толковен речник на одбрани зборови од костурскиот дијалект‘, Макавеј, Скопје, 2005)“. –  Незаборав, XV, 2008, 46, Гласило на Сојузот на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје.
225. „Дијалектните разновидности за деловите на градите кај човекот“. – Македонскиот јаик – минато, сегашност, иднина, Реферати од научниот собир по повод одбележувањето на 50-годишнината од основањето на Институтот, 263–275, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.
226. „Едначење по звучност“. – Форум (Култура), IV, 159, 10.10.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
227.„Зад Бристол“. – Форум (Култура), IV, 141, 6.6.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
228. „За зборот двојно“. – Форум (Култура), IV, 155, 12.9.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
229. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Преспа, Весник на заедницата на Македонците во Албанија, (1) X, 58, Октомври 2008, 5; (2) XI, 59, Декември 2008 / Јануари 2009, 6, Заедница на Македонците во Албанија, Пустец – Албанија.
230. „Именување лица од семејниот круг во горанскиот говор“. – Портал, IX, 2008, 23–24, 51–56, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
231. „Име па презиме“. – Форум (Култура), IV, 133, 11.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
232. „Јазикот и човековата опстојба (Маринко Митков, ’Јазикот како егзистенцијален модел‘, Македонска реч, 2007)“. – Македонија, XLIX, 2008, 606, 38–39, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
233. „Јазикот наш насушен: Висока свест и со творештво“. – Форум, IV, 149–150, 1.8.2008, 25–27, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
234. „Кајларскиот говор (За вокалниот систем)“. – Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (По повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија), 93–102+153–154, Редакција: д-р Лилјана Макаријоска, д-р Убавка Гајдова, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, кн. 59, Скопје, 2008.
235. „Лебарка“. – Форум (Култура), IV, 123, 1.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
236. „Македонскиот говор во горанскиот карј“. – Македонија, XLIX, 2008, 607, 40–41, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
237. „Мала буква по реден број“. – Форум (Култура), IV, 127, 29.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
238. „Маслото е масло“. – Форум (Култура), IV, 132, 4.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
239. „Мијачница“. – Литературен збор, LV, 2008, 1–3, 139–140, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
240. „Надредниот знак има функција“. – Форум (Култура), IV, 125, 15.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
241. „Никогаш не вели не!“ – Форум (Култура), IV, 126, 22.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
242. „Нови насади грозје!?“ – Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 115–116, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
243. „Пишување на гласот ј“. – Форум (Култура), IV, 124, 8.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
244. „Применета лингвистика“. – Форум (Култура), IV, 121, 18.1.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
245. „Поетска ерупција: Кон спевот ’Јаска‘ на Методија Ст. Тошевски“. – Македонија, XLIX, 2008, 605, 34–35, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
246. „Покрив на куќа“. – Форум (Култура), IV, 168, 12.12.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
247. „Се лепи со лепило“. – Форум (Култура), IV, 135–136, 25.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
248. „Синтаксичка шема“. – Форум (Култура), IV, 163, 7.11.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
249. „Составката авто-“. – Форум (Култура), IV, 131, 28.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
250. „Спроти Архив“. – Форум (Култура), IV, 129, 14.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
251. „Тесна врска меѓу зборовите“. – Форум (Култура), IV, 169, 19.12.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
252. „Точка по реден број“. – Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 107–108, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
253. „Турското јазично влијание при именувањето на стрикото и на вујкото во горанскиот говор“. – Јазиците во контакт некогаш и денес, Зборник на трудови од научниот собир, одржан на 4–5 април 2007, 73–77, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 16, Скопје, 2008.
254. „Датум без почетна нула“. – Форум (Култура), V, 173, 16.1.2009, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
255. „Длабока анализа на сопствените имиња (Маринко Митков, ’Просторот како семантички јазик‘, Менора, Скопје, 2002). – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 62, 2009, 5, 93–105, АД „Просветно дело“, Скопје.
256. „Името на улицата без наводници“. – Форум (Култура), V, 176, 6.2.2009, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
257. „Книжевни и публицистички расветлувања (Васил Тоциновски, ’Коренот‘, Современост, Скопје, 2008)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 58, 2009, 1, 134–142, Современост, Скопје.
258. „Културата на предбрачниот живот во Гора одразена во лексиката“. – Културата и јазикот, Зборник на трудови од научниот собир, одржан на  3 и 4 април 2008, 153–160, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 17, Скопје, 2009.
259. „Личните имиња во ’Јаска‘ од Методија Ст. Тошевски“. – Зборник во чест на проф. д-р Кирил Конески по повод 80 години од раѓањето, 63–83, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје, 2009.
260. „Ојазичен простор“. – СУМ 64, Списание за уметност, XVII, 2009, 104–108, Центар за културна иницијатива – Штип.
261. „Описно изразување на одделни семеми од роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Корени, Списание за литература, култура, граѓански прашања и наука, VIII, 2009, 29–30, март–јуни, 4686–4696, Друштво за наука и култура „Парадигма“, Куманово.
262. „Отсликување на завршетоците во македонскиот презименски систем (Олга Иванова, ’Обратен речник на презимињата кај Македонците‘, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2007)“. – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 62, 2009, 3, 107–110, АД „Просветно дело“, Скопје.
263. „’Прогонуван за идеја – Славе Циркоски‘ од проф. д-р Стојан Ристески: Откривање на вистината“. – Македонско сонце, XV, 2009, 757–758, 47, АНИД „Македонско сонце“ ДООЕЛ, Скопје.
264. „Разглед на завршоците во топонимискиот систем на брегалничкиот регион (Олга Иванова, ’Обратен речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2001)“. – Велес, XIII, 2009, 13, 103–106, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
265. „Стогодишнината од раѓањето на Круме Кепески: Многустран влог во македонистиката“. – Форум, V, 2009, 174, 23.1.2009, 54–56, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
266. „Ташна или чанта“ – Литературен збор, LVI, 2009, 1–3, 65–66, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
267. „Траги од предците (Д-р Стојан Ристески, Верица: спомен албум, ИРИС, Струга, 2004)“. – Македонски фолклор, XXXV, 2009, 68, 219–224, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
268. „Три прашања од јазичната практика: Јазични крстопати“. – Литературен збор, LVI, 2009, 4–6, 103–106, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
269. „Балкански лексички паралели во делото ’Кратка свештена историја за училиштатата по Македонија (на македонско наречје)‘ од Димитар В. Македонски“. – Зборник на трудови од научниот собир Балкански јазичен светоглед, одржан на 15–16 април 2009, 21–40, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 18, Скопје, 2010.
270. „Двојство во книжевнсота и во културата (Д-р Стојан Ристески, Воислав Илиќ – алка на две литератури, на две култури, Аз-буки, Скопје, 2010)“. – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 63, 2010, 5, 67–87, АД „Просветно дело“, Скопје.
271. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Македонскиот идентитет низ историјата, Материјали од меѓународниот научен собир одржан по повод 60 години од основањето на Институтот за национална историја (Скопје, 10–12 октомври 2008), 615–625, Институт за национална историја, Скопје, 2010.
272. „Именувањето на младоженецот и на невестата во горанскиот говор“. – Меѓународен македонистички собир, Реферати од научниот собир одржан 29–31 август 2008 г. во Охрид, 89–100, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје, 2010.
273. „Истражувањата на Горан Калоѓера на македонската книжевна историја од компаративен аспект“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2010, 2, 36–66, Современост, Скопје.
274. „Недоследности кај некои презимиња во практиката“. – Литературен збор, LVII, 2010, 1–3, 123–126, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
275. „Правописни недоследности во практиката“. – Литературен збор, LVII, 2010, 4–6, 141–145, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
276. „Расказот на македонскиот 19 век низ научната призма на Васил Тоциновски“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2010, 1, 42–61, Современост, Скопје.
277. „Турски лексеми од роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Македонски јазик, LXI, 2010, 144–160, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
278. „Фонетски црти на кајларскиот говор во еден учебник на Димитар В. Македонски и неговиот стремеж да пишува на наддијалектен јазик“. – Литературен збор, LVII, 2010, 1–3, 29–38, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
279. „Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, I, 5, Ноември 2011, 5–8, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
280. „Дијалектната лексика во функција на македонскиот јазик врз примерот на роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Зборник на трудови од научната трибина Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба одржана на 15 февруари 2011, книга IV, 73–89, Сојуз на Македонците со исламска религија – Скопје, Скопје, 2011.
281. „Единаесетвековно паметење на Чудотворецот (Д-р Стојан Ристески, ’Чудата на свети Наум‘, Второ (дополнето) издание, Канео, Охрид, 2009)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 2, 172–180, Современост, Скопје.
282. „За глаголската лексика во еден учебник на Димитар Василев Македонски“. – Македонски јазик, LXII, 2011, 167–180, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
283. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, I, 4, Септември/ Октомври 2011, 5–10, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
284. „Македонскиот идентитет на Гораните изразен преку јазикот“. – Зборник на трудови од научниот собир Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик, Јазикот и идентитетот одржан на 15 април 2010, 37–49, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 20, Скопје, 2011.
285. „Македонското себепрепознавање на Гораните“. – Македоника, I, 2011, 2, 82–87, Македоника литера, ДООЕЛ, Скопје.
286. „Нарушувања на јазичната норма во практиката“. – Литературен збор, LVIII, 2011, 1–6, 237–240, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
287. „Научниот придонес на Олга Иванова во македонската лингвистика“. – Литературен збор, LVIII, 2011, 1–6, 5–17, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
288. „Научните истражувања на Васил Тоциновски на македонската книжевност и култура од втората половина на XIX век до денес“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 1, 80–110, Современост, Скопје.
289. „Неодгатната загатка (Сеќавања за генералот Васко Карангелески, Соопштува д-р Стојан Ристески, ИРИС-Р, Струга, 2011)“. – Гласник, 55, 2011, 1-2, 227–232, Институт за национална историја, Скопје.
290. „Преродбенскиот дух на Димитар Василев Македонски изразен преку јазикот на еден негов учебник“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 2, 65–75, Современост, Скопје.
291. „Расветлени противречности: м-р Славчо Ковилоски, Деспот С. Баџовиќ – непознати страници за еден Македонец, Современост, Скопје, 2010“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 1, 184–190, Современост, Скопје.
292. „Хрватски соматизми во романот Tijelo za grijeh од Васил Тоциновски и нивните еквиваленти во македонскиот јазик“. – Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze održanog u Rijeci od 23. do 25. ožuljka 2011, Knjiga III, 281–289, Filozofski fakultet, Rijeka, 2011; – Велес, XV, 2011, 15, 47–65, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
293. „Глаголски лексеми што изразуваат зборување и движење во еден учебник на Димитар Македонски“. – Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура (15–16 декемврои 2011 година – Скопје), 239–258, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“–Скопје, Скопје, 2012.
294. „Изразување на семемата ’стрмен‘ во македонските говори“. – Македонски јазик, LXIII, 2012, 204–218, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
295. „Исконските корења на македонството (Д-р Стојан Ристески, Преспа под Албанија и нејзини народни умотворби, НИП „Ѓурѓа“, Независни изданија, 26, Охрид 1993)“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, II, 7, Февруари-март 2012, 7–8, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
296. „Кон семантиката на лексемата трап во мaкедонските говори“. – Литературен збор, LIX, 2012, 4–6, 25–31, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
297. „Критичко и есеистичко виножито на Васил Тоциновски“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 61, 2012, 2, 107–141, Современост, Скопје.
298. „Крстопати во јазикот“. – Литературен збор, LIX, 2012, 1–3, 163–166, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
299. „L. 519 ’чеснок’ (Allium sativum)“. – Общеславянский лингвистически атлас : серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, 72 : 1 карта, Словацкая академия наук, Братислава, 2012 (во коавторство со К. Пеев).
300. „L. 540 ’пар, земля, которую не пахали в течение года’“. – Общеславянский лингвистически атлас : серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, 78 : 1 карта, Словацкая академия наук, Братислава, 2012 (во коавторство со К. Пеев).
301. „Научниот придонес на академик Божидар Видоески во македонската дијалектологија“. – Литературен збор, LIX, 2012, 1–3, 5–17, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
302. „Националната припадност на Гораните изразена преку јазикот во народните песни“. – Македонистика, 11, 2012, 267–292, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
303. „Незаборав на коренот (Македонски горански песни I, II, Собирач: Мехмед Хоџа, Бата пресс, Скопје, 2011, 2012)“. – Предговор кон книгата Македонски горански песни, книга втора, 5–8, Собирач: Мехмед Хоџа, Бата пресс, Скопје, 2012.
304. „Обмислени хуморески, драмулиња и песни: Стојан Ристески, Хуморески, драмулиња со додаток, Ирис, Струга, 2012“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 61, 2012, 2, 174–176, Современост, Скопје.
305. „Отворен круг: Васил Тоциновски, Затворен ковчег, Академски печат, Скопје, 2011“. – Велес, XVI, 2012, 16, 121–125, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
306. „Изразување на семемата ’баботи‘ во македонските говори“. – Литературен збор, LX, 2013, 1–3, 31–40, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
307. „Јазични неправилности во практиката“. – Литературен збор, LX, 2013,1–3, 183–186, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
308. „Називите на глината во македонските говори“. – Зборник на трудови од научниот собир Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата одржан на 10–11 мај 2012, 89–100, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 22, Скопје, 2013.
309. „Називите на молњата во македонските говори“. – Македонски јазик, LXIV, 2013, 2013, 9–17, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
310. „Плодна педесетгодишна публицистичко-научна дејност: Стојан Ристески, Библиографија, Ирис, Струга, 2012“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 62, 2013, 1, 104–105, Современост, Скопје. Преобјавено. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 62, 2, 131–132, Современост, Скопје.
311. „Проучувањата на Горан Калоѓера на македонскиот XIX век“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, (1) 62, 2013, 1, 25–53; (2) 62, 2013, 2, 23–47, Современост, Скопје.
312. „Свети не е само Кирил туку и Методиј“. – Нова Македонија, 28.I 2013, „НИК НОВА ПРИНТ“, Скопје.
313. „Стојан Ристески, Моите кодоши, (Струга: Ирис, 2009)“. – Историја, XLVIII, 2013, 1, 261–264, Здружение на историчарите на Република Македонија, Скопје / Journal of History, XLVIII, 1, 261–264, Association of the Historians of the Republic of Macedonia, Skopje.
314. „Топонимите во спевот Јаска од Методија Ст. Тошевски“. – Македонистика, 12, 2013, 107–136, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
315. „Туѓо влијание врз јазикот во практиката“. – Литературен збор, LX, 2013, 4–6, 123–126, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
316. „Упад во македонското себепрепознавање (Зборник на трудови од научната трибина Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба одржана на 15 февруари 2011, Сојуз на Македонците со исламска религија – Скопје, Скопје, 2011)“. – Етнолог / Ethnologist, 15, 2013, 205–214, Македонско етнолошко друштво, Скопје.
317. „Возвишен стремеж (Прогонуван за идеја–Славе Циркоски, Второ /дополнето/ издание, Соопштува: д-р Стојан Ристески, Ирис-Р, Струга, 2014)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 63, 2014, 2, 98–99, Современост, Скопје.
318. „Монографија за родниот говор (Илија Бетински, Беровскиот говор, Ирис-Р, Струга, 2013)“. – Просветно дело, Списание за теорија и практика на образованието, LXVII, 2014, 3, 17–46, Здружение за теорија и практика на образованието „Образовни рефлексии“, Скопје.
319. „Проучувањата на Воислав И. Илиќ на македонските говори“. – Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р Македонија и Р Србија, Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 31 мај и 1 јуни 2013 година во Битола, 423–441, Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола, 2014.
Други дела:
Ронки (поезија, 1986)
Мониста (поезија, 1995)
Постапалка (поезија, 1998)
Дожд (поезија, 2001)
Pâine şi apă (Леб и вода) (избор од поезијата на романски јазик, 2003)
Рој (поезија, 2008)
Shiu (препев на Дожд на албански јазик, 2012)
Членства во научни и други професионални асоцијации:
а) претседател на Организацискиот одбор на научниот собир „Влогот на Ѓорѓија Пулевски во културната историја на македонскиот народ (од аспект на лингвистиката, литературата, историјата, фолклорот)“, секретар (член) на Организацискиот одбор на научниот собир „Македонскиот јазик од Мисирков до денес“, член на Координацискиот одбор на Втората македонско-северноамериканска славистичка конференција, член на Организацискиот одбор на научниот собир „Педесет години на македонската наука за јазикот“, член на Организацискиот одбор на научната трибина „Јазикот кај исламизираните Македонци“, член на Организацискиот одбор на научниот собир „Павел Шатев – време, живот, дело“, член на Организацискиот одбор на научниот собир по повод 130-годишнината од издавањето на Зборникот од Миладиновци, член на Организацискиот одбор на стручно-педагошката расправа „Перманентното образование и учење на прагот на XXI век како филозофски и педагошки основи на теоријата и практиката во сферата на едукацијата“;
б) главен уредник на ревијата за литература, култура и уметност „Стожер“, редактор ма зборникот „Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба“, редактор на зборникот „Македонски горански песни“, книга прва и книга втора (Собирач: Мехмед Хоџа), секретар (член) на Редакцискиот одбор на зборникот „Македонскиот јазик од Мисирков до денес“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Студии за македонскиот јазик, литератрура и култура“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци“, член на Редакцискиот одбор на „Зборникот на Миладиновци“, член на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, член на Редакцијата на зборникот „Традиционалното и современото во воспитно-образовната теорија и практика“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Процесите на депедегогизација и политизација во образованието“, член на Уредувачкиот одбор на зборникот „Современото предучилишно воспитание и основно образование – состојби и перспективи“;
в) претседател на Издавачкиот совет на списанието „Литературен збор“, претседател на Издавачкиот совет на списанието „Јазикот во практиката“, член на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј, член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, член на Комисијата за македонски јазик и литература за средното насочено образование и воспитување при Републичкиот завод за унапредуваање на образованието и воспитувањето, член на Советот за негување и развој на јазикот на програмите на Македонската радиотелевизија, член на Советот на проектот на Македонското радио „Ало, Македонијо!“ – курс по македонски јазик, член на Уредувачкиот одбор за македонски јазик и литература при „Просветно дело“, член на Издавачкиот совет на Филолошкиот факултет, член на Комисијата за изработка на предлог на имињата на касарните и караулите на Армијата на Република Македонија, член на Координацискиот одбор за популаризација на книгата при Културно-просветната заедница на Скопје и др.
г) претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 175-годишнината од раѓањето на Ѓорѓија Пулевски, претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 175-годишнината од раѓањето на Партениј Зографски, претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 100-годишнината од смртта на Ѓорѓија Пулевски, претседател на Организацискиот одбор на Средбата на просветните работници – литературни творци, член на Почесниот одбор за одбележување на 50-годишниот јубилеј од формирањето на Народната и универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“, член на Одборот за одбележување на 50-годишнината од смртта на Димитрија Чуповски, член на Организацискиот одбор за одбележување на 40-годишнината од основањето на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, како и од излегувањето на неговиот орган, списанието „Литературен збор“, претседател на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, член на Управниот одбор на фондот за Наградата „13 Ноември“ на град Скопје, член на Комисијата за култура и уметност за доделување на Наградата „Климент Охридски“, член на Наставно-научниот совет на Интердисциплинарните студии по производно-техничко образование, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за музичка уметност, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за ликовни уметности, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за физичка култура, член на Научниот совет при Институтот за национална историја, член на Научниот совет при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, делегиран од страна на асистентите и стручните соработници, член на Советот на Филолошкиот факултет, член на Советот на Основното училиште „Мирче Ацев“, член на Советот на Основното училиште „Ѓорче Петров“, член на Комисијата при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за спроведување на активностите на „Проектот за поддршка на индивидуалните земјоделски производители“ финансиран од Светската банка во компонентата за применето научно истражување во земјоделството, член на Советот на родителите при Училиштето за средно образование „Раде Јовчевски-Корчагин“, член на Претседателството на Републичката заедница за културно-научните манифестации на Македонците муслимани, претседател на Надзорниот одбор на списанието за литература, култура и уметност „Современост“, член на Извршниот одбор на Здружението на лекторите на Македонија, член на Друштвото на писателите на Македонија, член на Претседателството на Сојузот на Македонците со исламска религија, член на Друштвото за македонско-хрватско пријателство и соработка и др.
Функции и признанија:
Дрвошанов во 1990 година бил именуван за в.д. директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Од 1991 година, кога е избран за директор, до декември 1995 година тој бил работоводен орган на Институтот. Од февруари 1996 година, кога е избран од Собранието на Република Македонија, до крајот на ноември 1998 година тој бил заменик-министер за наука во Владата на Република Македонија. Бил и прв продекан за материјално-финансиско работење на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“.
Добитник е на Наградата „13 Ноември“ што ја доделува Собранието на град Скопје од областа на науката (1993) и на Плакета од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ по повод 50-годишнината од сопственото постоење за значаен придонес во истражувањата од областа на македонскиот јазик и за постигнати резултати во збогатувањето и во унапредувањето на целокупната дејност на Институтот за македонски јазик (2003).
Во Скопје, 4.9.2014 г.

Васил Дрвошанов

 

Датум и место на раѓање:

13.7.1951, Моноспитово, Струмичко
Научно звање:
научен советник/редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес:
дијалектологија, лексикологија, ономастика, семантика, македонски јазик
Докторска дисертација:
 Анатомската лексика за човекот во македонските говори во компарација со состојбата во српскохрватскиот јазик, Приштина, Филозофски факултет
Постдипломски студии:
Кајларскиот говор, Скопје, Филолошки факултет
Високо образование:
Филолошки факултет, Група за историја на книжевностите на народите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со македонски јазик
 
Учество на научноистражувачки проекти:
Општословеснки лингвистички атлас
Општокарпатскиот дијалектен атлас
Македонски дијалектен атлас
Толковен речник на македонскиот јазик
The Republic of Macedonija
Реструктуирање на образовниот процес на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
Студиски престои:
1999 година престојувал на Колеџот за наставници (Hanzehogeschool) во Хронинген, Холандија
2001 година престојувал на Универзитетот на надежта во Ливерпул, Велика Британија.
Монографии:
I. „Фолклорни дијалектни текстови од Кајларско“. – Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Библиотека на списанието „Македонски фолклотр“, 25, Скопје, 1992, 61 стр. (281–341).
II. Кајларскиот говор. – Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, книга 21, 1993. – 172 стр., 24 см.
Рецензии:
1. Елена Стоевска-Денчова: „Трајно сведоштво (Васил Дрвошанов: ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 1993)“. – Нова Македонија, 21.X 1993, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
2. Првослав Радић: „Монографија о једном јужномакедонском словенском говору (Васил Дрвошанов: ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Посебни изданија, књига 21, Скопје, 1993, 1– 174)“. – Balcanica, Annuare de l’Institut des Etudes Balkaniques, XXIV, 1993, 274–276, Akademie serbe des Sciences et des Arts, Institut des Etudes Balkaniques, Belgrade.
3. Веселинка Лаброска: „Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Скопје, 1993“. – Македонски фолклор, XXV, 1993, 51, 113–117, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
4. Piter Hill: „Drvosanov, Vasil. ’Kajlarskiot govor‘. Skopje, 1993, 172 pp., tehts, map“. – Australian Slavomic and East European Studies (Formerly Melbourne Slavonic Studies), Volume 9, Number 1, 1995, 163–165, Journal of the Australian and New Zealand Slavists Association and of the Australian Association for Communist and Post-Communist Studies.
5. Вангел Качев: „Народниот говор како трајно сведоштво за националниот идентитет на Македонците што живеат надвор од границите на Република Македонија (Д-р Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Посебни изданија, книга 21, Скопје, 1993“. – Етнолог, IV, 1995, 6, 234–236, Здружение на етнолозите на Република Македонија : Музеј на Македонија, Скопје. 
6. Вангел Качев: „В. Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘. Посебни изданија, Кн. 21, Скопје, 1993“. – Этнографическое обозрение, 1996, 1, Январь-февраль, 141–142, Российская академия наук, Институт этнологии и антропонимии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Москва.
7. Светлана Давкова-Ѓорѓиева: „Одбрана пред заборавот (Васил Дрвошанов, ’Кајларскиот говор‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘ – Скопје, Скопје, 1993, 173“. – Историја, XXIX, 1993, 1–2, 147–148, Здружение на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
8. Zdenka Ribarova, Liljana Makarijoska: „Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk ve Skopji (léta 1993–1999)“. – Slavija časopis pro slovanskou filologii, Ročnik 69, 478–484, посебно 481, Praha 2000.
III. Прилепскиот говор: (1941) / Круме Кепески; приредил Васил Дрвошанов. – Скопје: Култура, 1993. – 121 стр.: факс.; 20 см. – (Библиотека Лингвистика).
Рецензии:
1. Д-р Стојан Ристески: „Значаен прилог (Круме Кепески: ’Прилепскиот говор‘ во подготовка на д-р Васил Дрвошанов, ’Култура‘, Скопје, 1993 година). – Нова Македонија, 12.I 1994, НИП „Нова Македонија“, Скопје; – Во книгата: Д-р Стојан Ристески, Прилози за историјата на македонскиот јазик, 256–260, Книгоиздателство Macedonia Prima, Охрид 2000.
2. Д. В.: „Значаен монографски труд (Круме Кепески, ’Прилепскиот говор /1941/‘, приредил Васил Дрвошанов, ’Култура‘, Скопје 1993). – Македонија, XXIX, 1993, 487, 33, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
3. Славко Здравковски: „’Прилепскиот говор‘ од Круме Кепески, приредил Васил Дрвошанов“. – Просветноо дело, XLIX, 1995, 2, 100–101, Орган на педагошките друштва на РМ, Скопје.
IV-1. Ономастикон – речник на лични имиња. – Скопје : Детска радост, 1994. – 116 стр.: 20 см.
Рецензија:
 Д-р Стојан Ристески: „Вредно антропонистичко дело (Васил Дрвошанов: ’Ономастикон – речник на лични имиња‘, ’Детска радост‘, – Скопје, 1994)“. – Око, Македонска ревија за литература, број 19, мај 1996, 130–131, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје; – Во книгата: Д-р Стојан Ристески, Прилози за историјата на македонскиот јазик, 261–264, Книгоиздателство Macedonia Prima, Охрид, 2000.
IV-2. Ономастикон – речник на лични имиња, II издание. – Скопје : Детска радост, 1995. – 112 стр.: 20 см.
V. Автори и дела, I. – .Скопје : Детска радост, 2001. – 168 стр.: илустр.; 20 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
Рецензии:
1. Д-р Благој Стоичовски: „Значаен труд на огледи (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I дел, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Разгледи, Списание за литература, уметност и култура, XLV, 2002, 1–2, 122–124, Скопје.
2. Убавка Гајдова: „Два нови труда на Васил Дрвошанов (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I и ’Дијалектолошки студии‘, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 5–6, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
VI. Дијалектолошки студии. – .Скопје : Детска радост, 2001. – 287 стр.: илустр.; 21 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
Рецензии:
1. Веселинка Лаброска: „Васил Дрвошанов, ’Дијалектолошки студии‘, ’Детска радост‘, Скопје 2001)“. – Македонски јазик, LIII, 2002, 149–152, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
2. Убавка Гајдова: „Два нови труда на Васил Дрвошанов (Васил Дрвошанов,’Автори и дела‘, I и ’Дијалектолошки студии‘, Детска радост, Скопје, 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 5–6, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
3. Славко Здравковски: „’Дијалектолошки студии‘, книга на Васил Дрвошанов: Вредно научно дело“. – Библиотекарство, 21, 2003, 1–2, 63–64, Библиотекарско друштво на Македонија, Скопје.
VII. Творештвото на Стојан Ристески. – .Скопје : Детска радост, 2002. – 308 стр.; 20 см. – (Библиотека Критика и есеистика).
VIII. Толковен речник на македонскиот јазик, том I (А–Ж). – Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003. – XXI+640 стр. Главен редактор: д-р Кирил Конески, Редакција: д-р Снежана Велковска, д-р Кирил Конески, д-р Живко Цветковски (Коавтор).
IX. Анатомската лексика за човекот во македонските говори. – Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, книга 46, 2005. – 280 стр.: карти, 24 см.
X. Жени-творци во лингвистиката. – Скопје : Национален совет на жените на Република Македонија – СОЖМ, 2008. – 162 стр., 21 см.
Рецензија:
 Гоце Цветановски: „Улогата на македонската жена како активен учесник во науката за јазикот во книгата ’Жени-творци во лингвистиката‘ од проф. д-р Васил Дрвошанов“. – Литературен збор, LVI, 1–3, 117–123, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
XI. Македонски дијалектен атлас : пролегомена. – Скопје : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2008. – 146 стр. : карти 18х28 см. Главен редактор: д-р Убавка Гајдова, Редакција: д-р Убавка Гајдова, д-р Светлана Давкова-Ѓоргоиева, д-р Веселинка Лаброска, д-р Марјан Марковиќ, д-р Еленка Стоевска-Денчова, д-р Гоце Цветановски (Коавтор).
XII. Лингвистичките дела на Олга Иванова. – Скопје, Јофискен, 2010. – 167 стр., 21 см.
Рецензија:
Лидија Тантуровска: „Делата зборуваат сами по себе (Васил Дрвошанов, Лингвистичките дела на Олга Иванова, Скопје, 2010“. – Македонски јазик, LXI, 226–230, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
XIII.
Сведоци на времето. – Скопје, Анима, 2010, 164 стр.: илустр., 20 см.
Рецензија: Никола Алтиев: „Јазикот не се заборава: Васил Дрвошанов, Сведоци на времето, Анима, Скопје, 2010“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2, 163–166, Современост, Скопје.
XIV. Кон роднинската терминологија на горанскиот говор. – Скопје: Бата прес, 2013. – 202 стр.; 24 см. – (Едиција Лингвистика).
Рецензија:
Веселинка Лаброска, „Монографија за горанскиот говоир (Васил Дрвошанов, Кон роднинската терминологија на горанскиот говор. – Бата прес Скопје, 2013)“. – Македонски јазик, LXIV, 2013, 221–224, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
XV. Книжевни написи. – Скопје: Современост, 2014. – 360 стр.; 21 см.
Рецензија:
1. Разме Кумбароски, „Книжевни наслади (Васил Дрвошанов, Книжевни написи, Современост, Скопје, 2014)“. – Акт, Списание за литература и култура, XI, 51–52, 18–19, УЛИС ДООЕЛ, Скопје.
2. Иван Котев, „Критички осветлувања (Васил Дрвошанов, Книжевни написи, изд. Современост, Скопје, 2014)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 63, 2, 110–113, Современост, Скопје.
XVI. Македонистички студии за Егејот. – Скопје: Бата прес, 2014. – 180 стр.; 24 см. – (Едиција Лингвистика).
Научни трудови во списанија, зборници и др.:
 1. „Меѓудијалектниот контакт одразен во фолклорот на кајларското село Паљор (Егејска Македонија)“. – Македонски фолклор, XIII, 1980, 26, 157–162, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
2. „Зеница“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 6, 97–98, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
3. „Лексичката изоглоса гледа // пули во македонските дијалекти“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 5, 121–122, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
4. „Македонскиот говор во кајларскиот крај“. – Македонија, XXVII, 1981, 333, 12, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
5. „Називите на црнката (pupilla) во македонските говори“. – Литературен збор, XXVIII, 1981, 2, 55–58+карта, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
6. „Дијалектите – непресушен извор за збогатување на јазикот“. – Македонија, XXIX, 1982, 348, 13, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
7. „Клепка“. – Литературен збор, XXIX, 1982, 6, 114–115, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
8. „Називите на адамовото јаболко (pomum Adami) во македонските говори“.– Литературен збор, XXIX, 1982, 3, 79–84+карта, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
9. „Рамноправни јазици – рамноправни народи и народности“. – Комунист, X, 21.V.1082, Новинско-издавачка работна организација „Комунист“, Скопје.
10. „Глаголи со значење ’зборува (dicere)‘ во македонските говори. – Литературен збор, XXX, 1983, 1, 108–111, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
11. „Дијалектен материјал од с. Ранци (Кајларско). – Македонистика, 3, 1983, 221–225, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
12. „Дијалектите се чувари на јазикот“. – Стремеж, XXVII, 1983, 4, 398–409, Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп.
13. „E folmja e maqedonasve të rretit të Kajlarit“. – Jehona, XXI, 1983, 9–10, 117–130, НИП „Нова Македонија“, „Flaka e vëllazerimit“, Скопје.
14. „Повеќекратната димензионалност на топонимијата“. – Дело 74, X, 1983, 2, 513–520, Друштво за наука и уметност, Штип.
15. „Студентски лексикон“. – Студентски збор (1) 1.X 1983; (2) 11.X 1983; (3) 18.X 1983; (4) 25.X 1983; (5) 1.XI 1983; (6) 8.XI 1983; (7) 15.XI 1983; (8) 22.XI 1983; (9) 6.XII 1983; (10) 13.XII 1983; (11) 27.XII 1983; НИО „Студентски збор“, Скопје.
16. „Убав стил со јасни зборови“. – Студентски збор, 22.XI 1983, НИО „Студентски збор“, Скопје.
17. „Дијалектизмите како стилска ознака во творечкиот чин“. – Развиток, XXII, 1984, 1, 32–41, БИД „Мисирков“, Битола.
18. „Креации на зборот: Јазикот на Фазлија во романот ’Шенко‘ од Киро Донев“. – Просветен работник, 15.V 1984, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
19. „Именувањето на забите во македонските говори“. – Литературен збор, XXXII, 1985, 5, 81–87, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
20. „Имињата на прстите во македонските говори“.– Македонски фолклор, XVII, 1985, 36, 103–107, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
21. „Признавање на македонската самобитност“, Никифор Робовски: ’Македонија во современата чешка балканистика‘, Скопје, ’Мисла‘, 1985“. – Студентски збор, 10.X 1985, НИО „Студентски збор“, Скопје.
22. „Темелни лингвистички трудови (Прилози, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за лингвистика и литературна наука)“. – Македонски јазик, XXXVI–XXXVII, 1985, 394–404, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
23. „Говорот на Македонските Словени, д-р Радмила Угринова-Скаловска, ’Старословенски јазик за (III и IV година културолошка струка)‘, ’Просветно дело‘, Скопје 1986“. – Литературен збор, XXXIII, 1986, 5, 133–136, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
24. „Јазик со минато, сегашност и иднина, Трајко Стаматоски: ’Борба за македонски литературен јазик‘, Скопје, ’Мисла‘, 1986“. – Студентски збор, 22.IV 1986, НИО „Студентски збор“, Скопје.
25. „Акцентскиот систем на кајларскиот говор“. – Studia Linguistica Polono-Jugoslavica, 5, 1987, 83–99, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
26. „Лексичката изоглоса гледа // пули во македонските дијалекти“. – Др Стојан Ристески: Македонски текстови (Текстови са објашњењима и речником), 54–56, Универзитет Косова у Приштини, Филозофски факултет : Завод за уџбенике и наставна средства Социјалистичке Аутономне Покрајине Косова, Приштина 1987.
27. „Поливалентен дијалектолошки труд (Коста Пеев, ’Кукушкиот говор‘, кн. I, II, НИО ’Студентски збор‘, Скопје 1987, 1988)“. – Македонски јазик, XXXVIII–XXXIX, 1987, 367–370, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
28. „Презентирање на македонски текстови, (Др Стојан Ристески: ’Македонски текстови са објашњењима и речником)‘, 54–56, Завод за уџбенике и наставна средства САПокрајине Косова, Приштина 1987“.– Литературен збор, XXXIV, 1987, 1–6, 111–112, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
29. „Борба за опстојување и простумење, (Д-р Стојан Ристески, ’Две македонски судбини: Аргир и Тома Маринче‘, Охрид 1988)“. – Развиток, XXV, 1988, 7–8, 380–381, БИД „Мисирков“, Битола.
30. „Книга со фолклорно и национално значење, (Д-р Стојан Ристески: ’Костурчанки‘, ’Наша книга‘, Скопје 1988, 1–202“.– Македонија, XXXV, 1988, 423, 31–32, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
31. „Кон разграничувањето на кајларско-костурските говори“. – Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото, Реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 год. во Битола, 253–260, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје,1988.
32. „Кон семантиката на снага и мрша во македонските говори“. – Зборник во чест на Крум Тошев (4 и 5 декември 1986 г.), 109–113, Филолошки факултет, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје, 1988.
33. „Називите на бранот во македонските говори“. – Националнокултурната дејнсот во јужновардарскиот регион со посебен осврт на гевгелиско-дојранскиот крај во текот на XIX и почетокот на XX век, Материјали од Симпозиумот одржан во Стар Дојран на 27 и 28.VI 1987 година, 255–260, Совет на Дојрански ракувања, Гевгелија, 1988.
34. „Називите на крпата за бришење во македонските дијалекти во однос на македонскиот литературен јазик“. – Прилози, XXVIII, 1988, 48–49, 137–143, Друштво за наука и уметност, Битола.
35. „VII симпозиум на Дојранските ракувања“. – Гласник, XXXII, 1988, 1, 193–194, Институт за национална историја, Скопје.
36. „Богатството на македонскиот јазик“. – Наш свет, 4.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
37. „Богатството на македонската лексика“. – Просветен работник, 6.X 1989, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
38. „Дистрибуцијата на грчките лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Литературен збор, XXXVI, 1989, 5–6, 45–49, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
39. „Зборење и молчење на илјада начини“. – Наш свет, 25.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
40. „Ѕидар на македонското дело, Никола Петров Русински, ’Од моите спомени за Охридско-струшкиот револуционерен реон (1901–1902)‘, – НИО ’Студентски збор‘, Скопје 1989“. – Студентски збор, 19.XII 1989, НИО „Студентски збор“, Скопје.
41. „Кацара, завиок, гуд... а сите кадрави, Раскошен избор на зборови во македонските говори за само еден вид коса“. – Наш свет, 18.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
42. „Од македонската дијалектна ризница“. – Наш свет, 11.X 1989, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
43. „Потрага по вистината, Д-р Стојан Ристески, ’Григор Прличев: Нови страници‘, Охрид 1989“. – Литературен збор, XXXVI, 1989, 3–4, 197–198, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
44. „Д-р Стојан Ристески, ’Легенди и преданија за Св. Наум‘, издание на Институтот за фолклор ’Марко Цепенков‘, Скопје 1990“. – Македонски фолклор, XXIII, 1990, 5, 187–188, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
45. „Д-р Стојан Ристески: ’Народни приказни, преданија и обичаи кај Египќаните / Еѓупците во Македонија‘, Независни изданија, 08, Охрид 1991“. – Македонски фолклор, XXIII, 1990, 46, 160–161, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
46. „Зела тарак па се реши“. – Наш свет, 21.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
47. „Јалак, вула, туканка... а исто е“. – Наш свет, 9.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
48. „Љубов на македонски начин“. – Наш свет, 7.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
49. „Од излак и пус до кајнак“. – Наш свет, 16.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
50. „Отпорот на македонскиот народ преку јазикот во народните песни“. – Дело 74, XVII, 1990, 1–2, 49–57, Друштво за наука и уметност, Штип.
51. „Паметиш или помниш“. – Наш свет, 28.II 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
52. „Прекарот во македонските говори“. – Наш свет, 10.I 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
53. „Ќарот и зијанот се браќа“. – Наш свет, 2.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
54. „Што е тоа фтис, шкам, скрка“. – Наш свет, 23/30.V 1990, НИП „Нова Македонија“, Редакција „Детска радост“, Скопје.
55. „Изразување на семемата ’кадрав‘ во македонските говори“. – Литературен збор, XXXVIII, 1991, 3–4, 69–74, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, Скопје.
56. „Моќта на дијалектизмите во литературното творештво“. – Далги, I, 1991, 2. 18. Општествено претпријаљтие – Радио Охрид, Охрид.
57. „Нови лингвистички трудови (Прилози, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за лингвистика и литературна наука)“. – Македонски јазик, XLII–XLIV, 1991, 434–442, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
58. „Одбрана на достоинството (Д-р Стојан Ристески, ’Една голооточка голгота: Стојмир Јорданоски-Мирче‘, Независни изданија, 12, Охрид 1991“. – Студентски збор, 30.X 1991, НИО „Студентски збор“, Скопје.
59. „Стражар на слободата (Д-р Стојан Ристески, ’Партизански одред Славеј‘, Скопје 1990“. – Студентски збор, 27.II 1991, НИО „Студентски збор“, Скопје.
60. „Дијалектите во егејскиот дел на Македонија“. – Во книгата: Кирил Пенушлиски, Народната култура на Егејска Македонија, 69–89, Мисла, Скопје, 1992.
61. „Континуитетот на Мисирковата мисла, Д-р Стојан Ристески: ’Една необјавена македонска граматика од 1944 година на Ѓорѓи Киселинов‘, ’Независни изданија‘, Охрид 1991 година“. – Нова Македонија, 14.IV 1992, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
62. „Лексичко-семантички разновидности во македонските говори од областа на анатомската лексика“. – XVIII научна дискусија (Охрид, 12–14 август 1991 г.), 165–171, Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1992.
63. „Македонските фолклорни материјали на Андре Мазон како извор на дијалектната лексика“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 49, 247–252, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
64. „Научната енергија на проф. д-р Кирил Пенушлиски и неговите човекови доблести“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 50, 271–272, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
65. „Песни и јазик оттргнати од заборав (Стерјо Спасе, ’Македонски народни песни од Мала Преспа – Албанија‘; подготвил д-р Благој Стоичовски, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје : Институт за национална историја – Скопје, Народни песни, кн. 10, Скопје 1992)“. – Македонски фолклор, XXV, 1992, 50, 251–252, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
66. „Исконските корења на македонството (Д-р Стојан Ристески, ’Преспа под Албанија и нејзини народни умотворби‘, НИП ’Ѓурѓа‘, Независни изданија , 26, Охрид 1993)“. – Македонија, XL, 1993, 484, 36–37, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
67. „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, 28–30, Project Directed by Ljubomir Jakimovski, Ph. D., Goce Delčev, Skopje, 1993.
68. „Борба за духовна слобода (Д-р Александар Трајановски, ’Словата на Кузман Шапкарев /1830–1884/‘, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид, 1993)“. – Современост, XLIII, 1994, 1–2, 228–230, Републичка заедница на културата, Скопје.
69. „Кон разграничувањето на преспанско-костурските говори“. – Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Научен собир, Скопје, 23–24 декември 1991, 61–67, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1994.
70. „Македонските дијалектни разновидности за деловите на вратот кај човекот во споредба со состојбата во српскохрватскиот јазик“. – XX научна дискусија на XXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 30.VII – 13.VIII 1993 година, 51–68, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1994.
71. „Осврт за животот и делото на Круме Кепески: Длабока трага во македонистиката“. – Просветен работник, 16.I 1994, Весник на просветните, научните и културните работници на СР Македонија, Скопје.
72 „Самобитноста на македонскиот јазик“. – МК ревија, Информативно илустрирано гласило, I, 1994, 4–5, 39–40, АПЗМГ „Глобус“ доо, експорт-импорт, Скопје.
73. „Струшки дијалектни црти во песните од другите македонски краишта во Зборникот на Миладиновци“. – Зборникот на Миладиновци, Материјали од Научниот собир по повод 130-годишнината од издавањето на Зборникот на Миладиновци одржан во Струга на 29 и 30 јуни 1991 година, 247–256, Друштво за наука и уметност „Браќа Миладиновци“ – Струга, Струга, 1994.
74. „Творештвото на Круме Кепески: Истакнат педагог, лингвист и граматичар“. – Нова Македонија, 13.IV 1994, НИП „Нова Македонија“, Скопје.
75. „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, II издание, 36–38, Project Directed by Ljubomir Jakimovski, Ph. D., Goce Delčev, Skopje, 1994.
76. „Борба за духовна слобода (Александар Трајановски, ’Словата на Кузман Шапкарев /1830–1884/‘, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид 1993)“. – Годишен зборник, Книга 1, 1995, 193–195, Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје.
77. „Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија“. – Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци, 37–43, Републичка заедница на културно-научните манифестации на Македонците муслимани, Скопје, 1995.
78. „За Збигњев Голомб како проучувач на македонскитеб говори“. – Предавања на 27. меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 5.–19.08. 1994, 56–76, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1995.
79. „Јазикот во документите на партиските кадри од Куманово и Кумановско во НОВ и Револуцијата“. – Историја, XXXI–XXXII, 1995, 1–4, 89–92, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
80. „Македонскиот литературен јазик и кривопаланечкиот говор“. – Литературен збор, XLII, 1995, 1–2, 91–95, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
81. „Значаен педагошко-лингвистички труд (’Детскиот говор: следење и испитување‘ – д-р Јелица Николовска, Универзитетска печатница ’Св. Кирил и Методиј‘, Скопје 1996 г.)“. – Трибина, Информативно гласило на производителите на храна, L, 2339, 15–31 косар 1996, 22, Издава: ПИНТ „ТМ“ (Претпријатие за издаваштво, новинарство и графика „Трибина македонска“), Скопје.
82. „Кратовскиот говор во времето на Павел Шатев“. – Павел Шатев – време, живот, дело (1882–1951), Прилози од Научниот собир одржан на 15 и 16 март 1992 година во Кратово, 149–153, Институт за национална историја – Скопје : Собрание на Општина Кратово, Скопје, 1996.
83. „Лексикализирање на одделни извици во македонските говори“. – Студии за македонскиот јазик, литература и култура / Studies in Macedonian Language, Literature and Culture, Зборник, Реферати од Втората македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика „Македонскиот јазик, литература и култура“, Охрид, 16–19 август 1994, 157–163, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 1996.
84. „Семантичките иновации на лексемата брлог и нејзините паралели во македонските говори“. – Македонскиот јазик од Мисирков до денес, Реферати од Научниот собир одржан во Скопје на 16 и 17 декември 1993, 177–181, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, Посебни изданија, кн. 24, Скопје, 1996.
85. „The Macedonian Langage“. – The Republic of Macedonija, III издание, 23–24, Project Director: Ljubomir Jakimovski, Ph. D., SIBIS, Skopje, 1996.
86. „Белешки за јазикот во документацијата на Петре Пирузе-Мајски“ – Петре Пирузе-Мајски: време, живот, дело (1907–1980), Прилози од Научниот собир одржан на 18 и 19 јуни 1993 година во Охрид, 247–249, Институт за национална историја – Скопје : Општина Охрид, Скопје, 1997.
87. „З(л)а употреба(та) на наводниците и на полунаводниците“. – Јазикот во практиката, II, 1997, 5, 31–35, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
88. „Локалниот говор и наставата“. – Просветно дело, LI, 1997, 1, 89–94, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје.
89. „Македонстката Yumi Nakajima“. – Akebono, Bulletin – Japan Information Center, vol. 3, No. 1, Jan.–Feb.–Mar. 1997, 19–20, Skopje / Мугри, Билтен – Јапонски информативен центар, 3, 1, Јан.–Фев.–Март 1997, 19–20, Скопје.
90. „Образовните можности и шанси на невработените во новите демократско-плурални услови“. – Просветно дело, LI, 1997, 4, 10–13, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје.
91. „Проучувањата на македонските дијалекти во Егејска Македонија“. – Педесет годоини на македонската наука за јазикот, Прилози од Научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопје, 301–315, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 1997.
92. „Госпоѓо министер или госпоѓо министерке?“ – Вечер, 13 и 14.VI 1998, НИП „Нова Македонија“, АД Скопје.
93. „За јазикот на Славко Јаневски (Кон маркираните именски групи во поезијата за деца на Славко Јаневски)“. – Литературен збор, XLV, 1998, 3–4, 13–18, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
94. „За називите на политичките партии од правописен аспект“. – Јазикот во практиката, III, 1998, 7, 10–14+34–36, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје; – Загрозеноста и заштитата на македонскиот литературен јазик (Материјали од Научниот собир „Конкретна примена на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо во службената и јавна комуникација“, одржан на 6 јуни 1997 г. во хотелот „Молика“ на Пелистер, Битола), 33–38, Друштво за наука и уметност – Битола : Факултет за учители – Битола, Битола, 1998.
95. „За правописната недоследност кај некои лични имиња“. – Јазикот во практиката, III, 1998, 8, 5–8, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
96. „Јазикот на весникот ’Дедо Иван‘“. – Годишен зборник, 47–69, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 47–49, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 1998.
97. „Литературниот јазик – одлика на културен човек (Д-р Стојан Ристески: ’Прилози за писмените задачи и за литературниот јазик‘, НИРО ’Просветен работник‘, Скопје, 1983 година)“. – Просветен работник, 15.II 1998, Весник на просветните работници на Република Македонија, Скопје.
98. „Образовните можности и шанси на невработените во новите демократско-плурални услови“. – Преквалификации и стручно оспособување на технолошкиот вишок и повратниците од странство во функција на актуелните потреби и на развојните перспективи на македонското стопанство, Книга на соопштенија и излагања, 81–84, Работнички универзитет „Кочо Рацин“, Скопје, 1998.
99. „Размисли за функцијата на македонскиот јазик во едукацијата на припадниците од националностите“. – Просветно дело, LII, 1998, 1, 12–16, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје; – Профилирањето, образованието и оспособувањето на воспитувачките и наставничките кадри како носители на едукациските процеси во Република Македонија / Profiling, Educating and Qualiflyng Educators and Teachers Advocates of the Educational Processes in the Republic of Macedonia, Зборник на трудови од Научниот собир одржан на 7–8.XII 1998 година, 171–175, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 1998.
100. „Јазикот во изборните програми на политичките партии“. – Јазикот во практиката, (1) IV, 1999, 9, 5–19; (2) IV, 1999, 10, 5–15; (3) IV, 1999, 11, 5–18, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
101. „Јазикот и едукацијата“.– Просветно дело, LIII, 1999, 4, 10–19, Орган на Сојузот на педагошките друштва на РМ, Скопје;
102. „Необјавениот труд ’Прилепскиот говор‘ од 1941 г. на Круме Кепески“. Книга за Круме Кепески, По повод 90 години од раѓањето (1909–1999), 22–35. Приредил Петар Бачанов, „Просветно дело“, Скопје, 1999.
103. „Неопходен лексикографски труд (Лилјана Димитрова, Ники Кирјазовска-Јовановиќ, ’Лексикон со поими од областа на библиотекарството, книжевноста, издаваштвото, печатарството и информациската наука‘, Книгоиздателство ’Матица македонска‘, Скопје 1999)“. – Библиотекарска искра, 17, 1999, 1–2, 114–116, Библиотекарско друштво на Македонија, Скопје.
104. „Патриотски поетски изблици (Д-р Благој Стоичовски, ’Во земјата на солзите‘ /Поезијатата на Никола Киров Мајски/, МИС, Скопје, 1998)“. – Современост, XLIX, 1999, 4–5, 243–246, Републичка заедница на културата, Скопје.
105. „Дијалектните разновидности на некои лексеми од областа на анатомијата“.– Годишен зборник, 57–74, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 57–74, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 2000.
106. „Д-р Стојан Ристески, ’Судени за Македонија /1945–1985/“. – Македонија, Илустрирана ревија за иселениците од Македонија, XLVII (1 октомври 2000), 583, 72–73, Агенција за иселеништво, Скопје.
107. „За јазикот на Славко Јаневски (Кон маркираните именски групи во поезијата за деца на Славко Јаневски)“. – Традиционалното и современото во воспитно-образовната теорија и практика, Зборник на трудови од тематска расправа, 87–91, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 2000.
108. „Јазикот во изборните програми на политичките партии“. – Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник на трудови од собирот, одржан на 18–19 февруари 1999, 211–228, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 3, Скопје, 2000.
109. „Јазични толкувања (Д-р Стојан Ристески, ’Прилози за историјата на македонскиот јазик‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Нова Македонија (ЛИК), 21. и 22.X 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
110. „Јасни претстави за македонската историска реалност (Д-р Стојан Ристески, ’Навраќања на историски теми‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Нова Македонија (ЛИК), 9. и 10.XII 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
111. „Кратките форми на повратната заменка“. – Литературен збор, XLVII, 2000, 4, 127–129, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
112. „Литературно-фолклорни толкувања (Д-р Стојан Ристески, ’Литературно-фолклорни прилози‘, Macedonia Prima, Охрид 1999)“. – Нова Македонија (ЛИК), 4. и 5.XI 2000, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
113. „Makedon ağızlannda Insan Anatomisine Türkçe Kelimer“. – Vardar, (1) Sayı 131, Yıl 6, 14.10.2000; (2) Sayı 132, Yıl 6, 21.10.2000; (3) Sayı 133, Yıl 6, 29.10.2000; (4) Sayı 134, Yıl 6, 8.11.2000; (5) Sayı 135, Yıl 6, 15.11.2000; (6) Sayı 136, Yıl 6, 29.11.2000; (7) Sayı 137, Yıl 6, 5.12.2000; (8) Sayı 138, Yıl 6, 13.12.2000; „Tokat“ – Gazete, Yayın ve Ithalat-IHracat LTD. Sirketi, Üsküp.
114. „Македонстката Yumi Nakajima“. – Akebono, Bulletin – Society for Macedonian-Japanase Friendship and Cooperation, Jubilary issue, april 26, 2000, 17–18, Skopje / Мугри, Билтен – Друштво на македонско-јапонско пријателство и соработка, Јубилејно издание, 26 април 2000 година, 17–18, Скопје.
115. „Називите на факултетите и на институтите при Универзитетот ’Св. Кирил и Методиј‘“. – Јазикот во практиката, V, 2000, 12, 9–12, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
116. „Орде Иваноски, ’Преродбенската делотворност на социјалистичката мисла во Македонија‘, Социјалистичка партија на Македонија, Скопје 2000, 111“. – Историја, XXXVI, 2000, 1–2, 141–143, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
117. „Стојан Ристески: ’Голготата на Гоцевата внука Катерина Трајкова Нурџиева‘, Macedonia Prima, Охрид 1997)“. – Гласник, 44, 2000, 1, 158–160, Институт за национална историја, Скопје.
118. „Сто на сто“. – Вечер, 6 и 7.V 2000, НИП „Нова Македонија“, АД Скопје.
119. „За анатомските лексеми во трудовите на Оливера Јашар-Настева објавувани во списанието ’Македонски јазик‘“. – Македонската лексикологија и лексикографија, Зборник на трудови од собирот, одржан на 15–16 март 2001, 51–67, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 6, Скопје, 2001.
120. „За називите на установите од правописен аспект“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 13, 5–9, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
121. „За некои јазични црти во песните на Благоја Корубин“. – Македонскиот глагол – синхронија и дијахронија, Зборник на трудови од собирот, одржан на 1–2 март 2000, 234–241, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 4, Скопје, 2001.
122. „Кон уметничкото дело на Стојан Ристески“. – Македонски писател, 1, 15.12.2001, 18–21, Гласило на истоимената издавачка куќа при Графичкиот погон „Алфа 94“, Скопје.
123. „Кон хомофоните во македонскиот јазик“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 15, 18–30, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
124. „Огнена апостолка на вистината (Стојан Ристески, ’Естреја. Повест за херојката Естреја Овадја-Мара‘, ’Ирис‘, Струга 2001)“. – Раст, I, 2001, 1, 84–91, Дом на културата Битола, Битола.
125. „Осветлување на глаголот“. – Нова Македонија (ЛИК), 14..II 2001, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
126. „Правопис на имињата на месеците“. – Јазикот во практиката, VI, 2001, 14, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
127. „Пронајден простор (Д-р Стојан Ристески, ’Волино‘, Одбор за издавање на монографијата ’Волино‘ – Волино, Охрид 1995)“. – Портал, II, 2001, 2, 88–92, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
128. „Раскази на социјални теми (Стојан Ристески, ’Невреме, Слики од ропскиот живот‘, Macedonia Prima, Охрид 2000)“. – Современост, L, 2001, 1–3, 259–261, Републичка заедница на културата, Скопје.
129. „’Стенографски белешки од Првата јазична комисија‘ на д-р Стојан Ристески: На јазикот работеле три јазични комисии“. – Дневник, 26.IV 2001, Круг д.о.о. Скопје.
130. Стојан Ристески, ’Лешани‘, Струга 2000“. – Историја, XXXVII, 2001, 1–2, 142–145, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
131. „Толкувачи на македонската јазична самобитност“. – Нова Македонија (ЛИК), 31..X 2001, НИП „Нова Македонија“, Акционерско друштво, Скопје.
132. „’Турските лексички елементи во македонскиот јазик‘ на Оливера Јашар-Настева: Уникатен јазичен труд“. – Дневник, 13.VI 2001, Круг д.о.о. Скопје.
133. „Дијалектните разновидности на лексемата *likъ“. – Литературен збор, XLIX, 2002, 5–6, 3–5, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
134. „Дроб а не џигер“. – Јазикот во практиката, VII, 2002, 17, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
135. „Јазичното образование на воспитувачот“. – Образовни рефлексии, Списание за теорија и практика во воспитанието и образованието, 2–3, 2002, 11–15, Биро за развој на образованието, Скопје.
136. „Кајларскиот говор – отпорен на вековите“. – Портал, III, 2002, 4, 74–76, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
137. „Лексикализирање на збирната множина на -је во еден препев“. – Јазикот во практиката, VII, 2002, 16, 5–7, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
138. „Лексичките колебања на називите претприемач и претприемништво“. – XXVIII научна конференција на XXXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13–14 август 2001 година, 169–177, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2002.
139. „Лексичките разновидности на семемата ’лице‘“. – Педагошка практика, I, 2002, 1, 22–26, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје.
140. „Macedonian and Neighbouring Languages“. – The Republic of Macedonija, Fourth Edition, 73–77, For the Publisher: Goran Jakimovski, Angel Georgievski, SIBIS, Skopje – Skenpoint, Skopje, 2002.
141. „Називи на делови од главата и нивните дијалектни разновидности“. – Воспитание, Списание за теорија и практика, II, 2002, 2, 53–64, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Говце Делчев“ – Штип.
142. „Повеќевековно јазично зрачење (Првослав Радић, ’Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском‘, Институт за српски језик САНУ, Библиотека јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 17, Београд 2001)“. – Литературен збор, XLIX, 2002, 3–4, 115–133, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
143. „Територијалниот фактор и факторот свесно насочување при нормирањето на зборовите“. – Норма и речник, Зборник на трудови од собирот, одржан на 13–14 март 2002, 69–75, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 7, Скопје, 2002.
144. „Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра“. – Македонски јазик, LIV–LV, 2003, 73–80, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
145. „Јазичното образование на воспитувачот“. – Зборник „Процесите на депедагогизација и политизација во образованието“, Трудови од одржаниот Научен собир на 16–17 мај, 2001 год. Во Скопје во организација на Сојузот на просветните работници на Р. Македонија, 251–255, Сојуз на просветните работници на Република Македонија, Скопје, 2003.
146. „Образец во лингтвистиката и во литературата“. – По што го запаметив Конески. 94–95, Фондација за македонски јазик „Небрегово“, Едиција „Македонски збор“ 2, Скопје, 2003.
147. „Отслик на творечкиот подем“. – Литературен збор, L, 2003, 5–6, 7–9, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
148. „Патоказ за црковна и национална слобода (Д-р Стојан Ристески, ’Свештеникот Васил Попангелев‘ ИРИС, Струга 2003)“. – Годишен зборник, Книга 9, 2003, 169–171, Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје.
149. „Противречности во наставната програма по македонски јазик“. – Современото предучилишно воспитание и основно образование – состојби и перспективи, Научен собир – Охрид, 4 и 5 октомври 2002 г., 249–252, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, 2003.
150. „Турските лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Јазикот во практиката, (!) VIII, 2003, 18–19, 8–15; (2) VIII, 2003, 20. 5–10, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
151. „Враќање од пеколот (Д-р Стојан Ристески, ’Голооточка исповед на Тане Танески‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Нова Македонија, (1) 2–3.X 2004; (2) 9–11.X 2004; (3) 16–17.X 2004, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
152. „За некои јазични промени во Уставот на Република Македонија“. – Општествените промени и јазикот, Зборник на трудови од собирот, одржан на 13 март 2003, 17–33, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 10, Скопје, 2004.
153. „Изразување на семемата ’рбет во македонските говори“. – Литературен збор, LI, 2004, 1–3, 9–14, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
154. „Јунак на епопејата од Рашанец (Д-р Стојан Ристески, ’Војводата Аргир Маринче‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Историја, XL, 2004, 1–2, 210–213, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
155. „Македонскиот јазик во образованието на учителот“. – Просветно дело, LVII, 2004, 2, 30–35, Здружение на предучилишните, училишните и домските педагози и претпријатието „Просветно дело“, Скопје.
156. „Обелоденети злонамерности (Стојан Ристески: ’Моите кодоши‘, Macedonia Prima, Охрид 2001)“. – Гласник, 48, 2004, 1–2, 299–301, Институт за национална историја, Скопје.
157. „Природата е свет храм (Д-р Стојан Ристески, ’Охридското Езеро и неговата заштита‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Екологија, X, 2004, 83, 4, Здружение за заштита на природата и здравјето, Скопје.
158. „Турските лексеми од хуманитарната анатомија во македонските говори“. – Јазикот во практиката, (3) IX, 2004, 21, 5–11, Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација, Скопје.
159. „Фактори што го загрозуваат македонскиот дијасистем“. – Нова Македонија (ЛИК), 29.IX 2004; ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
160. „Воспев за филигранистот (Д-р Стојан Ристески, ’Златните раце на Вангел Деребан‘, ИРИС, Струга 2003)“. – Портал, VI, 2005, 13–14, 107–112, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
161. „Дијалектите во едукативниот процес“. – Воспитно-образовните функции на предучилишното и на основното образование во современите услови, Научен собир – Струга, 14–16 октомври 2004 година, 61–75, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје, 2005.
162. „Дијалектните разновидности на лексемите нос и ноздра“. – Годишен зборник, 31–40, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Скопје / Annual miscellaneous collection, 31–40, University „St. Kiril and Metody“ – Skopje, Pedagogical Fakulty „St. Kliment Ohridski“ – Skopje, Skopje, 2005.
163. „Изразување на семемите уста и усна во македонските говори“. – Ареална лингвистика – теории и методи. Материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески, 285–296, Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, Скопје, 2005.
164. „Метафоричнооста на растителниот свет при именувањето делови од човечкото тело“. – Македонски јазик, LVI, 2005, 69–76, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
165. „Органска поврзаност на македонскиот дијасистем (Еленка Стоевска-Денчова, ‘Кривопаланечкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘,Посебни изданија, кн. 42, Скопје 2004)“. – Македонски јазик, LVI, 2005, 259–272, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
166. „Сведоштва за духовната култура (’Охридски митрополиски кодекс‘, Приредиле: Д-р Стојан Ристески – Гоце Ангеличин Жура, НУ Завод за заштита на спомениците и културата и Музеј – Охрид, Охрид, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 7.XII 2005; ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
167. „Цунамите или цунамито?“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.I 2005, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
168. „Фактори што го загрозуваат македонскиот дијасистем“. – Актуелните состојби во македонскиот јазик, Зборник на трудови од тркалезната маса, одржана на 16 март 2004, 49–53, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 12, Скопје, 2005.
169. „(Адамово) јаболко“. – Утрински весник (Култура), 1.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
170. „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – Поврзаноста на горанскиот говор со македонскиот дијасистем“. – Нова Македонија (ЛИК), (1) 16.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – По пет беќара на једна дејка“, (2) 23.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката – Девојче бело и црвено“, (3) 30.VIII 2006; „Горански говор: Именување на момчето и на девојката“, (4) 6.IX 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
171. „Дијалектите се корен на јазикот (Александра Попвасилева, ’Толковен речник на одбрани зборови од костурскиот дијалект‘, Макавеј, Скопје, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 15.III 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
172. „Дијалектолошко дело со исклучителна вредност (Стојка Бојковска, ‘Радовишкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2003)“. – Нова Македонија (ЛИК), 10.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
173. „Јазик со широка народна основа (Маријана Киш, ’Морфолошката структура на придавките во македонскиот литературен и дијалектен јазик‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2005)“. – Нова Македонија (ЛИК), 17.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
174. „Македонскиот јазик во образованието на учителот“. – Зборник 1002–2005 година, 132–137, Граѓанска асоцијација на учителите во Штип, Штип, 2006.
175. „Неисцрпно дијалектно богатство (Светлана Давкова-Ѓоргиева ’Лексиката на говорот на селото Чифлиџик – Демирхисарско /со краток осврт на граматичкиот опис/‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 19.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
176. „Неодминлив дијалектолошки труд (Веселинка Лаброска, ’Говорот на селото Кула – Серско‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2003)“. – Нова Македонија (ЛИК), 12.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
177. „Ново чудо на свети Наум (Д-р Стојан Ристески, ’Скулптурата Свети Наум – визија, сон, најаве‘, ИРИС, Струга, 2006)“. – Нова Македонија (ЛИК), 8.III 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
178. „Одгатка на една скратеница“. – Литературен збор, LIII, 2006, 4–6, 63–64, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
179. „Опстоен дијалектолошки труд (Гоце Цветановски, ’Каршијачкиот говор – Скопско /со посебен осврт на синтаксата/‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
180. „Ореов или оревов“. – Утрински весник (Култура), 17.XI 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
181. „Пишување голема буква“. – Вечер, 29. и 30.7.2006, Вечер прес ДОО, Скопје.
182. „Пишување на гласот ш“. – Шпиц, 20.7.2006, СИНИМ ДООЕЛ, Скопје.
183. „Поврзаност на македонските дијалекти (Еленка Стоевска-Денчова, ’Кривопаланечкиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје 2004)“. – Нова Македонија (ЛИК), 3.V 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
184. „Продлабочена јазична анализа (Убавка Гајдова, ’Темпоралната карактеристика на финитните глаголски конструквии во југоисточните македонски говори‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2002)“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.IV 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
185. „Разгатка на автор и на препевач“. – Огледало, Месечник на книжевните преведувачи на Македонија, XVII, 129, 31 октомври 2006, Сојуз на литературните преведувачи на Македонија, Скопје.
186. „Решена една загатка“. – Нова Македонија (ЛИК), 9.VIII 2006, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
187. „Светилката свети“. – Утрински весник (Култура), 8.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
188. „Скратеница без точка“. – Утрински весник (Култура), 29.XII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
189. „Сплотени чувства (’Борис Трајковски – македонска тага и гордост‘, Приредил: Иван Василевски, Општинска матична библиотека ’Благој Јанков-Мучето – Струмица, Струмица, 2004)“. – Гласник, 50, 2006, 1, 249–253, Институт за национална историја, Скопје.
190. „Творац широког дијапазона (Проф. др Стојан Ристески: ’Записи за Миќуновиќ‘, ИРИС, Струга, 2005)“. – Поглед, први лист на српском језику у Републици Македонији, III, 2006, 19, 31, Поглед прес ДСОО, Скопје.
191. „Туѓото јазично влијание и именувањето на родителите во горанскиот говор“. – XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 15.VIII–17.VIII 2005, Лингвистика, 227–239, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2006.
192. „Употреба на голема буква“. – Утрински весник (Култура), 9. VIII 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
193. „Цртичка во сожен збор“. – Утрински весник (Култура), 24.XI 2006, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
194. „Божик и Божиќ“. – Утрински весник (Култура), 5.I 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
195. „Гласот џ“. – Утрински весник (Култура), 9.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
196. „Длабоки корени на македонските антропоними (Олга Иванова ’Македонски антропономастикон /XV–XVI век/‘, Скопје, 2006“. – Нова Македонија (ЛИК), 21.II 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
197. „Долговековна опстојба на македонските дијалекти (Стојка Бојковска, ’Мегленскиот говор‘, ИМЈ ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2006)“. – Нова Македонија (ЛИК), 11.VII 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје; – Незаборав, XIII, 2007, 44, Гласило на Сојузот на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје.
198. „За некои роднински термини во горанскиот говор“. – Педагошка практика, VI, 2007, 1–2, 77–87, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје.
199. „Лексемите гледаник и гледаница во горанскиот говор“. – Литературен збор, LIV, 2007, 4–6, 75–82, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
200. „Македонска семејна сага“. – Поговор кон книгата Јаска [„Тажаленките на Мирјанка од Ранци (Четириесет траурни денови)“] од Методија Ст. Тошевски, 255–268, Матица македонска, Скопје, 2007.
201. „Манастирот Света Пречиста Кичевска – духовен центар (Д-р Стојан Ристески, ’Манастирот Света Пречиста Кичевска‘, Канео, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 31.X 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
202. „Манастирот Си свети – стар светилник (Д-р Стојан Ристески, ’Манастирот Си свети /Сите светии/‘, Канео, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 13.VI 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
203. „Неуморен просветен деец (Стојан Ристески – Наум Целакоски, ‘Димитар Узунов‘, Национална установа – Завод за заштита на спомениците и културата и Музеј – Охрид, Охрид, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.IX 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
204. „Обновена црква – обновена душа (Д-р Стојан Ристески, ’Вишенската црква Света Петка‘, ИРИС, Струга, 2007)“. – Нова Македонија (ЛИК), 26.IX 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
205. „Одгатка на една скратеница“. – Литературен збор, LIV, 2007, 4–6, 111–112, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
206. „Отворете наводници!“ – Утрински весник (Култура), 9.III 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
207. „Откриена една енигма“. – Нова Македонија (ЛИК), 5.XII 2007, ЗОНИК ДООЕЛ, Скопје.
208. „Писмо и азбука“.– Akebono, Bulletin – Society for Macedonian-Japanase Friendship and Cooperation, vol. XIII, No. 2, Apr.May.June 2007, 30, Skopje / Мугри, Билтен – Друштво на македонско-јапонско пријателство и соработка, год. 13, бр. 2, апр.мај,јуни 2007, 30, Скопје.
209. „Пишување мала буква“. – Утрински весник (Култура), 12.I 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
210. „Превод и правопис“. – Утрински весник (Култура), 23.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
211. „Равенка, равенство или раменка, раменство?“ – Литературен збор, LIV, 2007, 1–3, 99–108, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
212. „Спас од заборав (Борис А. Панделишев и Лидија Дикова ’Моноспитово и моноспитовчани‘, Општинска матична библиотека ’Благој Јанков-Мучето – Струмица, Струмица, 2004)“. – Историја, XLIII, 2007, 1–2, 157–163, Сојуз на друштвата на историчарите на Република Македонија, Скопје.
213. „Стаза или патека“. – Утрински весник (Култура), 9.III 2007; – 2.IV 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
214. „Хомоними“. – Утрински весник (Култура), 2.II 2007, Друштво за услуги Медиа Принт Македонија доо, Скопје.
215. „Барам лице“. – Македонија (Култура), XLIX, 609, јули, 2008, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
216. „’Белички светости‘ од д-р Стојан Ристески: ’Свети Климент‘, прв манастир во Македонија“. – Македонско сонце, XV, 2008, 745, 48–49, АНИД „Македонско сонце“ ДООЕЛ, Скопје.
217. „Било кој или кој било“. – Форум (Култура), IV, 162, 31.10.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
218. „Бостан или лубеница?“ – Форум (Култура), IV, 130, 21.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
219. „Виљушкар“. – Форум (Култура), IV, 122, 25.1.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
220. „Врвен пролетерски поет (Д-р Стојан Ристески, ’Коста Абраш‘, Второ /изменето и дополнето/ издание, Печатница ’Коста Абраш‘ АД – Охрид, Охрид, 2008)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 56, 2008, 2, 131–134, Современост, Скопје.
221. „Географското име е сопствено име“. – Форум (Култура), IV, 134, 18.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
222. „Два месеца“. – Македонија (Култура), XLIX, 608, јуни, 2008, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
223. „Дела на светец преточени во умотворби (Д-р Стојан Ристески, ’Чудата на свети Наум‘, Канео, Охрид, 2005)“. –  Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 153–162, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
224. „Дијалектите се корен на јазикот (Александра Попвасилева, ’Толковен речник на одбрани зборови од костурскиот дијалект‘, Макавеј, Скопје, 2005)“. –  Незаборав, XV, 2008, 46, Гласило на Сојузот на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје.
225. „Дијалектните разновидности за деловите на градите кај човекот“. – Македонскиот јаик – минато, сегашност, иднина, Реферати од научниот собир по повод одбележувањето на 50-годишнината од основањето на Институтот, 263–275, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2008.
226. „Едначење по звучност“. – Форум (Култура), IV, 159, 10.10.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
227.„Зад Бристол“. – Форум (Култура), IV, 141, 6.6.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
228. „За зборот двојно“. – Форум (Култура), IV, 155, 12.9.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
229. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Преспа, Весник на заедницата на Македонците во Албанија, (1) X, 58, Октомври 2008, 5; (2) XI, 59, Декември 2008 / Јануари 2009, 6, Заедница на Македонците во Албанија, Пустец – Албанија.
230. „Именување лица од семејниот круг во горанскиот говор“. – Портал, IX, 2008, 23–24, 51–56, Гласник на Македонските духовни конаци, Скопје.
231. „Име па презиме“. – Форум (Култура), IV, 133, 11.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
232. „Јазикот и човековата опстојба (Маринко Митков, ’Јазикот како егзистенцијален модел‘, Македонска реч, 2007)“. – Македонија, XLIX, 2008, 606, 38–39, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
233. „Јазикот наш насушен: Висока свест и со творештво“. – Форум, IV, 149–150, 1.8.2008, 25–27, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
234. „Кајларскиот говор (За вокалниот систем)“. – Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (По повод 60-годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија), 93–102+153–154, Редакција: д-р Лилјана Макаријоска, д-р Убавка Гајдова, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, кн. 59, Скопје, 2008.
235. „Лебарка“. – Форум (Култура), IV, 123, 1.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
236. „Македонскиот говор во горанскиот карј“. – Македонија, XLIX, 2008, 607, 40–41, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
237. „Мала буква по реден број“. – Форум (Култура), IV, 127, 29.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
238. „Маслото е масло“. – Форум (Култура), IV, 132, 4.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
239. „Мијачница“. – Литературен збор, LV, 2008, 1–3, 139–140, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
240. „Надредниот знак има функција“. – Форум (Култура), IV, 125, 15.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
241. „Никогаш не вели не!“ – Форум (Култура), IV, 126, 22.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
242. „Нови насади грозје!?“ – Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 115–116, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
243. „Пишување на гласот ј“. – Форум (Култура), IV, 124, 8.2.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
244. „Применета лингвистика“. – Форум (Култура), IV, 121, 18.1.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
245. „Поетска ерупција: Кон спевот ’Јаска‘ на Методија Ст. Тошевски“. – Македонија, XLIX, 2008, 605, 34–35, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
246. „Покрив на куќа“. – Форум (Култура), IV, 168, 12.12.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
247. „Се лепи со лепило“. – Форум (Култура), IV, 135–136, 25.4.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
248. „Синтаксичка шема“. – Форум (Култура), IV, 163, 7.11.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
249. „Составката авто-“. – Форум (Култура), IV, 131, 28.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
250. „Спроти Архив“. – Форум (Култура), IV, 129, 14.3.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
251. „Тесна врска меѓу зборовите“. – Форум (Култура), IV, 169, 19.12.2008, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
252. „Точка по реден број“. – Литературен збор, LV, 2008, 4–6, 107–108, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
253. „Турското јазично влијание при именувањето на стрикото и на вујкото во горанскиот говор“. – Јазиците во контакт некогаш и денес, Зборник на трудови од научниот собир, одржан на 4–5 април 2007, 73–77, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 16, Скопје, 2008.
254. „Датум без почетна нула“. – Форум (Култура), V, 173, 16.1.2009, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
255. „Длабока анализа на сопствените имиња (Маринко Митков, ’Просторот како семантички јазик‘, Менора, Скопје, 2002). – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 62, 2009, 5, 93–105, АД „Просветно дело“, Скопје.
256. „Името на улицата без наводници“. – Форум (Култура), V, 176, 6.2.2009, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
257. „Книжевни и публицистички расветлувања (Васил Тоциновски, ’Коренот‘, Современост, Скопје, 2008)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 58, 2009, 1, 134–142, Современост, Скопје.
258. „Културата на предбрачниот живот во Гора одразена во лексиката“. – Културата и јазикот, Зборник на трудови од научниот собир, одржан на  3 и 4 април 2008, 153–160, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 17, Скопје, 2009.
259. „Личните имиња во ’Јаска‘ од Методија Ст. Тошевски“. – Зборник во чест на проф. д-р Кирил Конески по повод 80 години од раѓањето, 63–83, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје, 2009.
260. „Ојазичен простор“. – СУМ 64, Списание за уметност, XVII, 2009, 104–108, Центар за културна иницијатива – Штип.
261. „Описно изразување на одделни семеми од роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Корени, Списание за литература, култура, граѓански прашања и наука, VIII, 2009, 29–30, март–јуни, 4686–4696, Друштво за наука и култура „Парадигма“, Куманово.
262. „Отсликување на завршетоците во македонскиот презименски систем (Олга Иванова, ’Обратен речник на презимињата кај Македонците‘, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2007)“. – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 62, 2009, 3, 107–110, АД „Просветно дело“, Скопје.
263. „’Прогонуван за идеја – Славе Циркоски‘ од проф. д-р Стојан Ристески: Откривање на вистината“. – Македонско сонце, XV, 2009, 757–758, 47, АНИД „Македонско сонце“ ДООЕЛ, Скопје.
264. „Разглед на завршоците во топонимискиот систем на брегалничкиот регион (Олга Иванова, ’Обратен речник на топонимите во областа по сливот на Брегалница‘, Институт за македонски јазик ’Крсте Мисирков‘, Скопје, 2001)“. – Велес, XIII, 2009, 13, 103–106, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
265. „Стогодишнината од раѓањето на Круме Кепески: Многустран влог во македонистиката“. – Форум, V, 2009, 174, 23.1.2009, 54–56, Форум плус ДООЕЛ, Скопје.
266. „Ташна или чанта“ – Литературен збор, LVI, 2009, 1–3, 65–66, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
267. „Траги од предците (Д-р Стојан Ристески, Верица: спомен албум, ИРИС, Струга, 2004)“. – Македонски фолклор, XXXV, 2009, 68, 219–224, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје.
268. „Три прашања од јазичната практика: Јазични крстопати“. – Литературен збор, LVI, 2009, 4–6, 103–106, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
269. „Балкански лексички паралели во делото ’Кратка свештена историја за училиштатата по Македонија (на македонско наречје)‘ од Димитар В. Македонски“. – Зборник на трудови од научниот собир Балкански јазичен светоглед, одржан на 15–16 април 2009, 21–40, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 18, Скопје, 2010.
270. „Двојство во книжевнсота и во културата (Д-р Стојан Ристески, Воислав Илиќ – алка на две литератури, на две култури, Аз-буки, Скопје, 2010)“. – Просветно дело, Списание за педагошки прашања, 63, 2010, 5, 67–87, АД „Просветно дело“, Скопје.
271. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Македонскиот идентитет низ историјата, Материјали од меѓународниот научен собир одржан по повод 60 години од основањето на Институтот за национална историја (Скопје, 10–12 октомври 2008), 615–625, Институт за национална историја, Скопје, 2010.
272. „Именувањето на младоженецот и на невестата во горанскиот говор“. – Меѓународен македонистички собир, Реферати од научниот собир одржан 29–31 август 2008 г. во Охрид, 89–100, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје, 2010.
273. „Истражувањата на Горан Калоѓера на македонската книжевна историја од компаративен аспект“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2010, 2, 36–66, Современост, Скопје.
274. „Недоследности кај некои презимиња во практиката“. – Литературен збор, LVII, 2010, 1–3, 123–126, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
275. „Правописни недоследности во практиката“. – Литературен збор, LVII, 2010, 4–6, 141–145, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
276. „Расказот на македонскиот 19 век низ научната призма на Васил Тоциновски“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 59, 2010, 1, 42–61, Современост, Скопје.
277. „Турски лексеми од роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Македонски јазик, LXI, 2010, 144–160, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
278. „Фонетски црти на кајларскиот говор во еден учебник на Димитар В. Македонски и неговиот стремеж да пишува на наддијалектен јазик“. – Литературен збор, LVII, 2010, 1–3, 29–38, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
279. „Говорот на голобрдските села Стеблево и Клење во Албанија“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, I, 5, Ноември 2011, 5–8, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
280. „Дијалектната лексика во функција на македонскиот јазик врз примерот на роднинската терминологија во горанскиот говор“. – Зборник на трудови од научната трибина Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба одржана на 15 февруари 2011, книга IV, 73–89, Сојуз на Македонците со исламска религија – Скопје, Скопје, 2011.
281. „Единаесетвековно паметење на Чудотворецот (Д-р Стојан Ристески, ’Чудата на свети Наум‘, Второ (дополнето) издание, Канео, Охрид, 2009)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 2, 172–180, Современост, Скопје.
282. „За глаголската лексика во еден учебник на Димитар Василев Македонски“. – Македонски јазик, LXII, 2011, 167–180, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
283. „Идентитетот на Гораните изразен преку говорот“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, I, 4, Септември/ Октомври 2011, 5–10, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
284. „Македонскиот идентитет на Гораните изразен преку јазикот“. – Зборник на трудови од научниот собир Стандарднојазичната норма и македонскиот јазик, Јазикот и идентитетот одржан на 15 април 2010, 37–49, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 20, Скопје, 2011.
285. „Македонското себепрепознавање на Гораните“. – Македоника, I, 2011, 2, 82–87, Македоника литера, ДООЕЛ, Скопје.
286. „Нарушувања на јазичната норма во практиката“. – Литературен збор, LVIII, 2011, 1–6, 237–240, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
287. „Научниот придонес на Олга Иванова во македонската лингвистика“. – Литературен збор, LVIII, 2011, 1–6, 5–17, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
288. „Научните истражувања на Васил Тоциновски на македонската книжевност и култура од втората половина на XIX век до денес“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 1, 80–110, Современост, Скопје.
289. „Неодгатната загатка (Сеќавања за генералот Васко Карангелески, Соопштува д-р Стојан Ристески, ИРИС-Р, Струга, 2011)“. – Гласник, 55, 2011, 1-2, 227–232, Институт за национална историја, Скопје.
290. „Преродбенскиот дух на Димитар Василев Македонски изразен преку јазикот на еден негов учебник“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 2, 65–75, Современост, Скопје.
291. „Расветлени противречности: м-р Славчо Ковилоски, Деспот С. Баџовиќ – непознати страници за еден Македонец, Современост, Скопје, 2010“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 60, 2011, 1, 184–190, Современост, Скопје.
292. „Хрватски соматизми во романот Tijelo za grijeh од Васил Тоциновски и нивните еквиваленти во македонскиот јазик“. – Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze održanog u Rijeci od 23. do 25. ožuljka 2011, Knjiga III, 281–289, Filozofski fakultet, Rijeka, 2011; – Велес, XV, 2011, 15, 47–65, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
293. „Глаголски лексеми што изразуваат зборување и движење во еден учебник на Димитар Македонски“. – Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура (15–16 декемврои 2011 година – Скопје), 239–258, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“–Скопје, Скопје, 2012.
294. „Изразување на семемата ’стрмен‘ во македонските говори“. – Македонски јазик, LXIII, 2012, 204–218, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
295. „Исконските корења на македонството (Д-р Стојан Ристески, Преспа под Албанија и нејзини народни умотворби, НИП „Ѓурѓа“, Независни изданија, 26, Охрид 1993)“. – Илинден, Весник на Македонското друштво „Илинден“ – Тирана, II, 7, Февруари-март 2012, 7–8, Македонско друштво „Илинден“ – Тирана / Shoqata Maqedonase „Ilinden“ Tiranë / Macedonian Association „Ilinden“ – Tirana.
296. „Кон семантиката на лексемата трап во мaкедонските говори“. – Литературен збор, LIX, 2012, 4–6, 25–31, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
297. „Критичко и есеистичко виножито на Васил Тоциновски“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 61, 2012, 2, 107–141, Современост, Скопје.
298. „Крстопати во јазикот“. – Литературен збор, LIX, 2012, 1–3, 163–166, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
299. „L. 519 ’чеснок’ (Allium sativum)“. – Общеславянский лингвистически атлас : серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, 72 : 1 карта, Словацкая академия наук, Братислава, 2012 (во коавторство со К. Пеев).
300. „L. 540 ’пар, земля, которую не пахали в течение года’“. – Общеславянский лингвистически атлас : серия лексико-словообразовательная. Выпуск 4. Сельское хозяйство, 78 : 1 карта, Словацкая академия наук, Братислава, 2012 (во коавторство со К. Пеев).
301. „Научниот придонес на академик Божидар Видоески во македонската дијалектологија“. – Литературен збор, LIX, 2012, 1–3, 5–17, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
302. „Националната припадност на Гораните изразена преку јазикот во народните песни“. – Македонистика, 11, 2012, 267–292, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
303. „Незаборав на коренот (Македонски горански песни I, II, Собирач: Мехмед Хоџа, Бата пресс, Скопје, 2011, 2012)“. – Предговор кон книгата Македонски горански песни, книга втора, 5–8, Собирач: Мехмед Хоџа, Бата пресс, Скопје, 2012.
304. „Обмислени хуморески, драмулиња и песни: Стојан Ристески, Хуморески, драмулиња со додаток, Ирис, Струга, 2012“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 61, 2012, 2, 174–176, Современост, Скопје.
305. „Отворен круг: Васил Тоциновски, Затворен ковчег, Академски печат, Скопје, 2011“. – Велес, XVI, 2012, 16, 121–125, Друштво за наука и уметност – Велес, Велес.
306. „Изразување на семемата ’баботи‘ во македонските говори“. – Литературен збор, LX, 2013, 1–3, 31–40, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
307. „Јазични неправилности во практиката“. – Литературен збор, LX, 2013,1–3, 183–186, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
308. „Називите на глината во македонските говори“. – Зборник на трудови од научниот собир Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата одржан на 10–11 мај 2012, 89–100, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Јазикот наш денешен, кн. 22, Скопје, 2013.
309. „Називите на молњата во македонските говори“. – Македонски јазик, LXIV, 2013, 2013, 9–17, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
310. „Плодна педесетгодишна публицистичко-научна дејност: Стојан Ристески, Библиографија, Ирис, Струга, 2012“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 62, 2013, 1, 104–105, Современост, Скопје. Преобјавено. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 62, 2, 131–132, Современост, Скопје.
311. „Проучувањата на Горан Калоѓера на македонскиот XIX век“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, (1) 62, 2013, 1, 25–53; (2) 62, 2013, 2, 23–47, Современост, Скопје.
312. „Свети не е само Кирил туку и Методиј“. – Нова Македонија, 28.I 2013, „НИК НОВА ПРИНТ“, Скопје.
313. „Стојан Ристески, Моите кодоши, (Струга: Ирис, 2009)“. – Историја, XLVIII, 2013, 1, 261–264, Здружение на историчарите на Република Македонија, Скопје / Journal of History, XLVIII, 1, 261–264, Association of the Historians of the Republic of Macedonia, Skopje.
314. „Топонимите во спевот Јаска од Методија Ст. Тошевски“. – Македонистика, 12, 2013, 107–136, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
315. „Туѓо влијание врз јазикот во практиката“. – Литературен збор, LX, 2013, 4–6, 123–126, Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, Скопје.
316. „Упад во македонското себепрепознавање (Зборник на трудови од научната трибина Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба одржана на 15 февруари 2011, Сојуз на Македонците со исламска религија – Скопје, Скопје, 2011)“. – Етнолог / Ethnologist, 15, 2013, 205–214, Македонско етнолошко друштво, Скопје.
317. „Возвишен стремеж (Прогонуван за идеја–Славе Циркоски, Второ /дополнето/ издание, Соопштува: д-р Стојан Ристески, Ирис-Р, Струга, 2014)“. – Современост, Списание за литература, култура и уметност, 63, 2014, 2, 98–99, Современост, Скопје.
318. „Монографија за родниот говор (Илија Бетински, Беровскиот говор, Ирис-Р, Струга, 2013)“. – Просветно дело, Списание за теорија и практика на образованието, LXVII, 2014, 3, 17–46, Здружение за теорија и практика на образованието „Образовни рефлексии“, Скопје.
319. „Проучувањата на Воислав И. Илиќ на македонските говори“. – Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р Македонија и Р Србија, Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 31 мај и 1 јуни 2013 година во Битола, 423–441, Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола, 2014.
Други дела:
 Ронки (поезија, 1986)
Мониста (поезија, 1995)
Постапалка (поезија, 1998)
Дожд (поезија, 2001)
Pâine şi apă (Леб и вода) (избор од поезијата на романски јазик, 2003)
Рој (поезија, 2008)
Shiu (препев на Дожд на албански јазик, 2012)
Членства во научни и други професионални асоцијации:
а) претседател на Организацискиот одбор на научниот собир „Влогот на Ѓорѓија Пулевски во културната историја на македонскиот народ (од аспект на лингвистиката, литературата, историјата, фолклорот)“,секретар (член) на Организацискиот одбор на научниот собир „Македонскиот јазик од Мисирков до денес“, член на Координацискиот одбор на Втората македонско-северноамериканска славистичка конференција, член на Организацискиот одбор на научниот собир „Педесет години на македонската наука за јазикот“, член на Организацискиот одбор на научната трибина „Јазикот кај исламизираните Македонци“, член на Организацискиот одбор на научниот собир „Павел Шатев
– време, живот, дело“, член на Организацискиот одбор на научниот собир по повод 130-годишнината од издавањето на Зборникот од Миладиновци, член на Организацискиот одбор на стручно-педагошката расправа „Перманентното образование и учење на прагот на XXI век како филозофски и педагошки основи на теоријата и практиката во сферата на едукацијата“;
б) главен уредник на ревијата за литература, култура и уметност „Стожер“, редактор ма зборникот „Македонците со исламска вероисповед – меѓу националната припадност и религиската определба“, редактор на зборникот „Македонски горански песни“, книга прва и книга втора (Собирач: Мехмед Хоџа), секретар (член) на Редакцискиот одбор на зборникот „Македонскиот јазик од Мисирков до денес“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Студии за македонскиот јазик, литератрура и култура“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните Македонци“, член на Редакцискиот одбор на „Зборникот на Миладиновци“, член на Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, член на Редакцијата на зборникот „Традиционалното и современото во воспитно-образовната теорија и практика“, член на Редакцискиот одбор на зборникот „Процесите на депедегогизација и политизација во образованието“, член на Уредувачкиот одбор на зборникот „Современото предучилишно воспитание и основно образование – состојби и перспективи“;
в) претседател на Издавачкиот совет на списанието „Литературен збор“, претседател на Издавачкиот совет на списанието „Јазикот во практиката“, член на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј, член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, член на Комисијата за македонски јазик и литература за средното насочено образование и воспитување при Републичкиот завод за унапредуваање на образованието и воспитувањето, член на Советот за негување и развој на јазикот на програмите на Македонската радиотелевизија, член на Советот на проектот на Македонското радио „Ало, Македонијо!“ – курс по македонски јазик, член на Уредувачкиот одбор за македонски јазик и литература при „Просветно дело“, член на Издавачкиот совет на Филолошкиот факултет, член на Комисијата за изработка на предлог на имињата на касарните и караулите на Армијата на Република Македонија, член на Координацискиот одбор за популаризација на книгата при Културно-просветната заедница на Скопје и др.
г) претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 175-годишнината од раѓањето на Ѓорѓија Пулевски, претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 175-годишнината од раѓањето на Партениј Зографски, претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 100-годишнината од смртта на Ѓорѓија Пулевски, претседател на Организацискиот одбор на Средбата на просветните работници – литературни творци, член на Почесниот одбор за одбележување на 50-годишниот јубилеј од формирањето на Народната и универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“, член на Одборот за одбележување на 50-годишнината од смртта на Димитрија Чуповски, член на Организацискиот одбор за одбележување на 40-годишнината од основањето на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, како и од излегувањето на неговиот орган, списанието „Литературен збор“, претседател на Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, член на Управниот одбор на фондот за Наградата „13 Ноември“ на град Скопје, член на Комисијата за култура и уметност за доделување на Наградата „Климент Охридски“, член на Наставно-научниот совет на Интердисциплинарните студии по производно-техничко образование, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за музичка уметност, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за ликовни уметности, член на Наставно-научниот совет при Факултетот за физичка култура, член на Научниот совет при Институтот за национална историја, член на Научниот совет при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, делегиран од страна на асистентите и стручните соработници, член на Советот на Филолошкиот факултет, член на Советот на Основното училиште „Мирче Ацев“, член на Советот на Основното училиште „Ѓорче Петров“, член на Комисијата при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за спроведување на активностите на „Проектот за поддршка на индивидуалните земјоделски производители“ финансиран од Светската банка во компонентата за применето научно истражување во земјоделството, член на Советот на родителите при Училиштето за средно образование „Раде Јовчевски-Корчагин“, член на Претседателството на Републичката заедница за културно-научните манифестации на Македонците муслимани, претседател на Надзорниот одбор на списанието за литература, култура и уметност „Современост“, член на Извршниот одбор на Здружението на лекторите на Македонија, член на Друштвото на писателите на Македонија, член на Претседателството на Сојузот на Македонците со исламска религија, член на Друштвото за македонско-хрватско пријателство и соработка и др.
Функции и признанија: 
Дрвошанов во 1990 година бил именуван за в.д. директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Од 1991 година, кога е избран за директор, до декември 1995 година тој бил работоводен орган на Институтот. Од февруари 1996 година, кога е избран од Собранието на Република Македонија, до крајот на ноември 1998 година тој бил заменик-министер за наука во Владата на Република Македонија. Бил и прв продекан за материјално-финансиско работење на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“. Добитник е на Наградата „13 Ноември“ што ја доделува Собранието на град Скопје од областа на науката (1993) и на Плакета од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ по повод 50-годишнината од сопственото постоење за значаен придонес во истражувањата од областа на македонскиот јазик и за постигнати резултати во збогатувањето и во унапредувањето на целокупната дејност на Институтот за македонски јазик (2003).

 

 

За изданијата

Несомнено, новите изданија од областа на македонистиката ќе придонесат за натамошни проучувања на македонскиот јазик од различни аспекти, како и за негово вклучување во пошироки славистички и балканистички истражувања

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ е основан во 1953 год., со цел сестрано да го проучува македонскиот јазик, да ги поттикнува творечките потфати во таа област и да се грижи за усовршување на научните и на стручните работници во него. Основните насоки по кои би се одвивала дејноста на Институтот биле зацртани преку пет одделенија и тоа: одделение за историја на македонскиот јазик, одделение за современ македонски јазик, одделение за дијалектологија, одделение за лексикологија и лексикографија и одделение за ономастика... [повеќе]
Адреса:Григор Прличев 5, 1000 Скопје
Телефон: +389 (2)2 3114-733
Факс : +389 (2)2 3222-225